E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Efffect of the points trocar insert infiltration of tramadol on postoperatif analgesia in laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 35-39

Efffect of the points trocar insert infiltration of tramadol on postoperatif analgesia in laparoscopic cholecystectomy

Yavuz Demirkıran1, Abdulkadir Iskender1, Zekeriya Ervatan2, İsmet Özaydın3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Okmeydanı Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Düzce

INTRODUCTION: The aim of this study was to assess the influence of wound infiltration of tramadol on postoperative analgesia.
METHODS: This study was designed as a prospective, randomized, and double blinded study. Forty patients for laparoscopic cholecystectomy were randomly divided into 2 groups. Tramadol group (Group T, n = 20) received local infiltration at trocar insertion points with 2 mg tramadol in 20 mL of 0.9% NaCl solution (5 mL of solution per point) 10 minutes before end of the operation. For Bupivacaine group ( Group B, n=20), the solution used for infiltration was 20 mL of 0.25% bupivacaine (5 mL of solution per point) 10 minutes before the end of the operation. The patients received 1-2 mg/kg tramadol intravenously for postoperative analgesic therapy. After surgery, the followings were measured: pain intensity scored on the visual analog scale, total tramadol requirement, time from the end of the surgical procedure to the administration of the first dose of tramadol, and the frequency of undesirable side effects (sedation, nausea, and vomiting).
RESULTS: Pain intensity and total tramadol requirement after surgery in groups T were lower than in the group B, but these differences were not statistically significant (p>0.05). The time from the completion of the operation to the administration of the first of tramadol in the group T was significantly longer than in the group B (p<0.05). The frequency of undesirable side effects (sedation, nausea, and vomiting) were found to be similar each two groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results of the study confirm the possibility of modifying the analgesia in the postoperative period wound infiltration of tramadol.

Keywords: Tramadol, bupivacaine, postoperative analgesia, cholecystectomy, wound infiltration

Laparoskopik Kolesistektomide Tramadol’ün Trokar Giriş Yerlerine İnfiltrasyonunun Ameliyat Sonrası Analjeziye Etkisi

Yavuz Demirkıran1, Abdulkadir Iskender1, Zekeriya Ervatan2, İsmet Özaydın3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Okmeydanı Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ameliyat sonrası dönemde tramadolun yara infiltrasyonun analjezik etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma prospektif, randomize ve çift-kör olarak planlandı. Laparoskopik kolesistektomi uygulanacak 40 hasta çalışmaya dahil edildi ve rasgele 2 gruba ayrıldı. Tramadol grubuna (Grup T, n=20) trokar giriş yerlerine 20 mL %0.9 NaCl solüsyonu içerisinde 2 mg/kg tramadol ve Bupivakain grubuna (Grup B, n=20) 20 mL %0.25 bupivakain ( 5’er mL olarak ) ameliyat bitiminden 10 dakika önce lokal olarak infiltre edildi. Ameliyat sonrası hastalara analjezi için 1–2 mg/kg tramadol iv olarak verildi. Cerrahiden sonra, Visual Analog Skala ile ağrı skoru, toplam tramadol gereksinimi, ilk analjezik kullanım zamanı ve yan etkiler (sedasyon, bulantı ve kusma) kaydedildi.
BULGULAR: Grup T’de ağrı skoru ve toplam analjezik gereksinimi grup B’den daha az olarak belirlendi, fakat bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). İlk analjezik kullanım zamanı grup T’de grup B’ye göre anlamlı daha uzun bulundu (p<0.05). Yan etkiler açısından (bulantı, kusma ve sedasyon) her iki grup arasında farklılık belirlenmedi (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tramadolun infiltrasyonu ile ameliyat sonrası dönemde analjezi sağlandığını belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tramadol, bupivakain, ameliyat sonrası analjezi, kolesistektomi, yara infiltrasyonu

Yavuz Demirkıran, Abdulkadir Iskender, Zekeriya Ervatan, İsmet Özaydın. Efffect of the points trocar insert infiltration of tramadol on postoperatif analgesia in laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 35-39

Corresponding Author: Yavuz Demirkıran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale