E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Examination of polyp lesions detected in colonoscopy over a 10-year period [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 23-28 | DOI: 10.14744/less.2021.70845

Examination of polyp lesions detected in colonoscopy over a 10-year period

Murat Ispiroğlu, Kadir Gişi
Department of Gastroenterology, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Medicine, Kahramanmaras, Turkey

INTRODUCTION: To contribute to the literatüre, the demographic features, frequency, histological features, size and location of polyps examined during 10 years were evaluated.
METHODS: Reports of 5561 colonoscopy procedures performed between 2008 and 2018 were reviewed retrospectively. Statistical analysis was made.
RESULTS: Polyps were found in 1835 (32.9%) of the 5561 whom colonoscopy performed. Of the patients with polyps, 16.1% were <40-years-old, 43.9% were between 40 and 60-years-old and 39.8% were over 60-yearsold. The mean age of patients with polyps was 57 ± 78 years, and those without polyps were 51 ± 35 years. 37.6% of those with polyps were female and 62.4% were male. In histopathological examination, 37.38% of the polyps were found hyperplastic polyps, 55.9% adenomatous, and 6.7% adenocarcinoma. Of the adenomatous polyp (1026) cases, 48.8% were tubular, 44.5% were tubulovillous, and 6.6% were villous. The number of those with a polyps >1 cm was 1491 (81.3%), the average age was 54.47, while those larger than 1 cm were 344 (18.7%) and the average age was 58 ± 12. The percentage of polyp detection in men (62.4% vs. 37.6%) and the frequency of detecting >1 cm polyp (22.09% vs. 13.18%) were higher than in women. The most common location of polyps was the rectosigmoid region (1053 patients [57.38%]). Malignancy risk and size increased with age.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the frequency of polyps increased with age in both genders. The prevalence of polyps detected was higher than the literature. This shows the importance of widespread and timely colonoscopic examination.

Keywords: Colon polyp, Colonoscopik features, Demografic characteristics

10 Yıl Boyunca Yaptığımız Kolonoskopik İşlemlerde Saptanan Polip Lezyonlarının Değerlendirilmesi

Murat Ispiroğlu, Kadir Gişi
Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolondaki polip lezyonları ile ilgili literatür verilerine katkı sağlamak amacıyla, kliniğimizde 10 yıllık süre içerisinde yapılan kolonoskopi işlemlerinde saptadığımız poliplerin, demografik özellikleri, sıklığı, histolojik özellikleri, boyut ve yerleşim yerleri incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2008-2018 yılları arasında yapılmış 5561 kolonoskopi işlemi raporları retrospektif olarak tarandı. Elde edilen veriler kayıt edildi. Sonrasında istatistiksel analizi yapıldı.
BULGULAR: Yapılan 5561 (Erkek: 3143, kadın: 2418) kolonoskopi işleminin 1835 (%32,9) tanesinde polip saptandı. Bu hastaların 297 tanesi (% 16,1) ˂40 yaş, 807 (% 43,9) tanesi 40-60 yaş arası, 731 tanesi (% 39,8) ise >60 yaş olarak izlendi. Polip saptanan hastaların yaş ortalaması 57,78 yıl, polip saptanmayanlarınki 51,35 yıl olarak saptandı. Polip saptananların 690 tanesi (%37,6) kadın, 1145 tanesi (%62,4) erkekti. Polipler histolojik olarak değerlendirildiğinde 686 (%37,38)’sı hiperplastik polip saptanırken, 1026’sı (%55,9) adenomatöz ve 123’ü (%6,7) adenokarsinom olarak saptandı. Adenomatöz polip (1026) olgularının 501’i (%48,8) tübüler, 457’si (%44,5) tübülovillöz, 68’i (%6,6) villöz adenom şeklindeydi. Polipleri 1 cm’den küçük olan hasta sayısı 1491 (%81,3), yaş ortalaması 54,47 iken, 1 cm den büyük olanlar ise 344 (%18,7) kişi ve yaş ortalaması 58,12 şeklinde izlendi. Erkeklerde polip saptanma yüzdesi (%62,4‘e %37,6) ve >1 cm polip saptanma sıklığı (%22,09’ye %13,18) kadınlardan daha fazlaydı. Poliplerin en sık yerleşim yeri rektosigmoid bölge idi (1053 hasta (%57,38)). Polip malignite riski ve büyüklüğü yaşla artış gösteriyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda her iki cinste yaşla birlikte polip sıklığı artış gösteriyordu. Saptanan polip prevelansı literatürden daha yüksek idi. Buda kolonosopik incelemenin yaygınlaşmasının ve zamanında yapılmasının önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolon polip, Demografik Özellikler, Kolonoskopik Özellikler

Murat Ispiroğlu, Kadir Gişi. Examination of polyp lesions detected in colonoscopy over a 10-year period. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 23-28

Corresponding Author: Murat Ispiroğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale