E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Factors Relating with Early Period Complications that Develop Following Application of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-75046 | DOI: 10.14744/less.2021.75046

Evaluation of Factors Relating with Early Period Complications that Develop Following Application of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy

Erdoğan Mütevelli Sözüer1, Mahmut Onur Kültüroğlu1, Fatih Dal2, Muhammet Akyüz2, Uğur Topal3, Tutkun Talih2, Hızır Yakup Akyıldız1
1Department of General Surgery Surgical Oncology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey
2Department of General Surgery, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey
3Department of General Surgery, Ministry of Health Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is the method which is preferred for nutrition in patients who need long-term enteral nutrition. In this procedure which seems to be simple technically, complications which can form following the process can give rise to serious results. In this study, it has been aimed to examine the factors relating with complications observed in early period following PEG process.
METHODS: Patients who underwent PEG process in our clinic between years of 2014-2020 are included in the study. Patients are divided into 2 groups within first period of 30 days depending on whether complication has developed or not. Factors that could be related with complications in groups and long term results in patients relating with whom complications developed are analyzed retrospectively.
RESULTS: 106 patients were included in our study. In the group with early complications, long-term complications (30.8% vs 6.3% p: 0.001), catheter dysfunction (19.2% vs 3.8% p: 0.009) and withdrawal of the PEG tube (11.5% vs. 0% p: 0.002) were found to be more frequent at a significant level statistically.
DISCUSSION AND CONCLUSION: None of the parameters evaluated in our study alone were associated with PEG complications. In patients with early PEG complications, the rate of complications, catheter dysfunction and withdrawal of the PEG catheter increased in the long term. Prevention of early complications in patients with PEG can increase the quality of life of patients by preventing complications that may occur in the long term, while also reducing hospital costs.

Keywords: Indication, Complication, Percutaneous Endoscopic Gastrostomy.

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulaması Sonrası Gelişen, Erken Dönem Komplikasyonlarla İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Erdoğan Mütevelli Sözüer1, Mahmut Onur Kültüroğlu1, Fatih Dal2, Muhammet Akyüz2, Uğur Topal3, Tutkun Talih2, Hızır Yakup Akyıldız1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Perkütan endoskopik gastrostomi(PEG) uzun vadeli enteral nutrisyona gereksinim duyan hastalarda beslenme için tercih edilen yöntemdir. Teknik olarak basit görünen bu prosedürde işlem sonrası oluşabilecek komplikasyonlar ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu çalışmada PEG işlemi sonrasında erken dönemde görülen komplikasyonlarla ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2014-2020 yılları arasında PEG işlemi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar ilk 30 günde komplikasyon gelişip gelişmemesine göre 2 ye ayrıldı. Gruplarda komplikasyonlarla ilişkili olabilecek faktörler ve komplikasyon gelişen hastalarda uzun dönem sonuçlar retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 106 hasta dahil edildi. En sık görülen komplikasyon( %34) kateter yerinde sızdırma idi. En sık endikasyonun her iki grupta da kronik nörolojik hastalık (%38,5 vs %38,8 p: 0,852)olduğu görüldü. Geçirilmiş karın cerrahisi öyküsü (%7,7 vs %7,5 p: 0,974) ve komorbid hastalık dağılımı gruplarda benzerdi (%57,7 vs %52,5 p: 0,726). Erken dönemde komplikasyon olan grupta, uzun dönem komplikasyon (%30,8 vs %6,3 p: 0,001), kateter disfonksiyonu (%19,2 vs %3,8 p: 0,009) ve PEG tüpünün çekilmesinin ( %11,5 vs %0 p: 0,002) istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha sık olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda değerlendirdiğimiz hiçbir parametre tek başına PEG komplikasyonları ile ilişkili değildi. Erken dönemde PEG komplikasyonu gelişen hastalarda uzun dönemde de komplikasyon oranı, kateter disfonksiyonu ve PEG kataterinin geri çekilmesi oranı artmıştı. PEG takılan hastalarda erken dönem komplikasyonların önlenmesi, uzun dönemde oluşabilecek komplikasyonları önleyerek hastaların yaşam kalitesini artırırken aynı zamanda hastane maliyetlerini de düşürebilir.

Anahtar Kelimeler: Endikasyon, Komplikasyon, Perkütan Endoskopik Gastrostomi.Corresponding Author: Mahmut Onur Kültüroğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale