E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science An effective method for pain control after inguinal hernia repair with TAPP technique: Transversus abdominis plane block a case–control study [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 193-199 | DOI: 10.14744/less.2022.76993

An effective method for pain control after inguinal hernia repair with TAPP technique: Transversus abdominis plane block a case–control study

Mustafa Sami Bostan
Department of General Surgery, Tokat Gaziosmanpaşa University Medical Faculty, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to investigate the effects of transversus abdominis plane (TAP block) block on pain control and postoperative analgesic use in patients who underwent laparoscopic transabdominal preperitoneal (TAPP) repair.
METHODS: A single-center retrospective study was conducted to investigate the efficacy of TAP block in patients who were operated on with the laparoscopic TAPP technique for inguinal hernia. The data of 92 patients who were operated with the TAPP technique between 2019 and 2020 were analyzed. The patients were divided into two groups as TAP block applied and not applied. Those who underwent TAP block were also divided into two subgroups as preincisional and postincisional.
RESULTS: The TAP block group (n=34) was statistically the same as the control group (n=58) in terms of age, gender, and body mass index. Visual analog scale scores in the TAP block group were statistically lower in the first 24 h (p<0.001) and on the 10th day (p<0.001) compared to the control group. The level of nonsteroidal anti-inflammatory administered intravenously in the first 24 h and orally in the first 10 days after discharge was significantly lower in the TAP block group (p<0.001 and p<0.001, respectively). There was no statistical difference in the preincisional or postincisional application of TAP block.
DISCUSSION AND CONCLUSION: TAP block reduces pain and analgesic use in the early period after the TAPP procedure.

Keywords: Laparoscopic transabdominal preperitoneal repair, Nonsteroidal anti-inflammatory drug, Transversus abdo-minis plane block, Visual analog scale

TAPP tekniği ile inguinal herni onarımı sonrasında ağrı kontrolünde etkili bir yöntem: Transversus abdominis plane bloğu Vaka Kontrol Çalışması

Mustafa Sami Bostan
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, TOKAT

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik Transabdominal preperitoneal (TAPP) onarım yapılan hastalarda Transversus abdominis plane (TAP blok) bloğun ağrı kontrolüne ve ameliyat sonrası analjezik kullanımına olan etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İnguinal herni nedeniyle laparoskopik TAPP tekniği ile ameliyat edilen hastalarda TAP bloğun etkinliğini araştıran tek merkezli retrospektif bir çalışma yapıldı. 2019-2020 arasında TAPP tekniği ile ameliyat edilen 92 hastanın verisi incelendi. Hastalar TAP blok uygulanan ve uygulanmayan olarak 2 gruba ayrıldı. TAP blok uygulananlar da preincisonal ve postincisional olmak üzere 2 alt gruba ayrıldı.
BULGULAR: TAP blok uygulanan grup (n=34) yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından kontrol grubu (n=58) ile istatiksel olarak aynı idi. TAP blok uygulanan grupta Visual analog scale (VAS) skorları ilk 24 saatte (p<0,001) ve 10. günde (p<0,001) istatiksel olarak kontrol grubuna göre daha düşüktü. İlk 24 saatte intravenöz ve taburculuk sonrası ilk 10 günde oral yoldan kullanılan Non-steroşd antiinflamatuar (NSAİİ) düzeyi TAP blok uygulanan grupta anlamlı olarak daha azdı.(sırsıyla p<0,001, p<0,001). TAP bloğun preincisional veya postincisional uygulanmasında istatiksel olarak farklılık yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TAP blok TAPP prosedürü sonrasında erken dönemde ağrıyı ve analjezik kullanımını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Transabdominal preperitoneal, Transversus abdominis plane blok, Non-steroid antiinflamatuar ilaç, Visual analog scale

Mustafa Sami Bostan. An effective method for pain control after inguinal hernia repair with TAPP technique: Transversus abdominis plane block a case–control study. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 193-199

Corresponding Author: Mustafa Sami Bostan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale