E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science An analysis of weight loss failure and weight regain in patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 36-41 | DOI: 10.14744/less.2022.80488

An analysis of weight loss failure and weight regain in patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy

Cihan Gökler1, Sabri Özdaş2
1Health Sciences University, Adana City Hospital, Department of Genereal Surgery, Adana, Turkey
2Adıyaman University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Adıyaman, Turkey

INTRODUCTION: The present study evaluates the weight regain and weight loss failure at the end of four years in patients undergoing LSG.
METHODS: The data of patients who underwent a laparoscopic sleeve gastrectomy in a single center for the treatment of morbid obesity was reviewed and analyzed retrospectively. Body mass index (BMI) was measured before surgery in all patients. The patients underwent a control examination and BMI measurement at 1, 2 3 and 4 years. The data was analyzed using SPSS.
RESULTS: A total of 179 patients were included in the study. The proportion of male patients was significantly higher in the group of patients who re-gained weight than in those who did not re-gain weight at the end of four years. The rate of smokers was lower in the group of patients who re-gained weight than those who did not re-gain weight at the end of four years (p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The short- and long-term results of the present study suggest that LSG is an effective bariatric surgery procedure. Weight regain was at the lowest levels in the first three years after LSG, but showed a progressive increase at the end of four years.

Keywords: Obesity, laparoscopic sleeve gastrectomy, weight loss failure, weight regain

Laparoskopik sleeve gastrektomi yapılan hastaların kilo kaybı başarısızlığı ve tekrar kilo alma analizi

Cihan Gökler1, Sabri Özdaş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana, Turkiye
2Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adıyaman, Turkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, LSG yapılan hastaların 4. yıl sonunda tekrar kilo alma ve kilo kaybı başarasızlığı sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek merkezde morbit obezite nedeni ile laparaskopik sleeve gastrektomi ameliyatı olan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi ve analiz edildi. Ameliyat öncesi tüm hastaların VKİ (vücut kitle indeksi) ölçüldü. Eşlik eden komorbiditeler; hipertansiyon(antihipertansif kullanan), diyabet(antihipertansif ilaç yada insülin kullanan) ve bunların yanında sigara kullanımı, alkol kullanımı kaydedildi. Hastaların 1.yıl, 2.yıl, 3,yıl, 4, yıl kontrol muayeneleri yapılıp VKİ ölçümü yapıldı. Veriler SPSS’te analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 179 hasta dahil edildi. 4. yıl sonunda tekrar kilo alan ve almayan grupta hastaların yaşı, VKİ, diyabet, hipertansiyon remisyonu, alkol kullanımı açısından anlamlı (p ˃ 0.05) farklılık bulunmadı. 4.yıl sonunda tekrar kilo alan grupta erkek hasta oranı 4.yılda kilo almayan gruptan daha yüksekti. 4.yılda tekrar kilo alan grupta sigara kullanım oranı 4.yılda kilo almayan gruptan daha düşüktü (p ˂ 0.05). 4. yılda kilo vermede başarısız olan ve olmayan grupta hastaların yaş, cinsiyet, preoperatif VKİ, diyabet, hipertansiyon, alkol kullanımı ve sigara kullanımı açısından farklılık bulunmadı (p ˃ 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kısa ve orta dönem sonuçlarımız Laparoskopik sleeve gastrektominin etkili bir bariatrik cerrahi prosedür olduğunu göstermektedir. LSG sonrası tekrar kilo kaybı, ilk 3 yıl düşük seviyelerde iken, 4. yıl sonunda progresif artış göstermektedir. Başarısız kilo kaybı olan ve tekrar kilo alan hastalar incelendiğinde; erkek cinsiyet ve sigara kullanımı dışında sonucu etkileyen parametre bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Laparoskopik sleeve gastrektomi, Kilo kaybı başarısızlığı, Tekrar kilo alma

Cihan Gökler, Sabri Özdaş. An analysis of weight loss failure and weight regain in patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 36-41

Corresponding Author: Cihan Gökler, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale