E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Learning curve for unilateral endoscopic totally extraperitoneal inguinal hernioplasty in a teaching hospital [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(4): 140-145 | DOI: 10.14744/less.2018.86158

Learning curve for unilateral endoscopic totally extraperitoneal inguinal hernioplasty in a teaching hospital

Birol Ağca, Yalın Işcan
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The present study is a description of the learning curve experienced and the process implemented to incorporate the increasingly common laparoendoscopic technique of totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair at our clinic.
METHODS: Patients with a primary unilateral inguinal hernia who underwent laparoscopic TEP repair between May 2013 and May 2018 were included in the study. The patients were separated into 7 groups. The learning curve parameters (duration of operation, rate of conversion to open surgery, intraoperative and postoperative complications) were recorded and statistically compared.
RESULTS: Of the 380 patients, 349 were male and 31 were female, and the mean age was 52±14.2 years. The mean duration of the operation was 46±25.9 minutes. There was a statistically significant difference between the groups in terms of surgical time. The duration of the operation plateaued at <1 hour after 60 surgeries. There was no statistically significant difference between the last 2 groups in terms of the duration of the operation. A total of 7 patients were converted to open surgery. There was no difference between groups in terms of the duration of hospitalization. The average follow-up period was 18 months (range: 3–63 months). Seroma and hematoma occurred in 3 patients and hernia recurrence was observed in 4 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that a surgeon who has already performed a certain number of inguinal hernia operations can complete the learning curve for TEP repair after 60 operations when the appropriate technical conditions are provided, and that subsequent surgeries can be performed in an optimal time with low complication and recurrence rates.

Keywords: Duration of surgery, laparoendoscopic repair; learning curve; totally extraperitoneal.

Bir eğitim hastanesinde tek taraflı endoskopik total ekstraperitoneal (TEP) inguinal herniyoplasti için öğrenme eğrisi

Birol Ağca, Yalın Işcan
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda son yıllarda giderek artan laparo-endoskopik yöntemlerden total ekstraperitoneal(TEP) onarım yönteminin kliniğimizdeki gelişim süreci ve TEP öğrenme eğrisi deneyimlerimiz bildirildi.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2013 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında laparoskopik TEP onarımı yapılan primer tek taraflı hastalar çalışmaya alındı.Hastalar toplam yedi gruba ayrıldı. Öğrenme eğrisi parametreleri ( ameliyat süresi, açığa geçme oranı, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar) kaydedildi, istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: 380 hastanın 349’u erkek ve 31’i kadın olup yaş ortalaması 52±14.2 yıl dır. ASA skoru I ile III arasında ortalaması 1.7±0.6 dır. Operasyon süresi ortalama 46±25.9 dakikadır.Gruplar arasında operasyon süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. 60 ameliyattan sonra süre <1 saat olup plato değere ulaştı.Son iki grup arasında operasyon süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.Toplam 7 hastada açık ameliyata dönüldü.Hastaların yatış süreleri açısından gruplarda fark yoktur.Ortalama takip süresi 18 (3-63) ay dır.Bu sürede 3 hastada seroma ve hematom, 4 hastada nüks saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi yaşamında belli sayıda kasık fıtığı ameliyatı yapan bir cerrahın TEP onarımını uygun teknik koşullar sağlandığında 60 ameliyattan sonra öğrenme eğrisini tamamlayabileceği ve sonraki ameliyatları optimal bir sürede düşük komplikasyon ve nüks oranları ile yapabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Laparoendoskopik onarım, TEP, öğrenme eğrisi, ameliyat süresi

Birol Ağca, Yalın Işcan. Learning curve for unilateral endoscopic totally extraperitoneal inguinal hernioplasty in a teaching hospital. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(4): 140-145

Corresponding Author: Birol Ağca, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale