E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our rectal prolapsus cases treated with laparoscopic mesh rectopexy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 24-28

Our rectal prolapsus cases treated with laparoscopic mesh rectopexy

Kağan Zengin, Melih Paksoy, Metin Ertem, Mustafa Taşkın, Bayram Kayabaşı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

INTRODUCTION: In todays general surgery laparoscopic approach to many diagnosis give safe and reliavable. This shows that rectal prolapsus can be handled by laparoscopy.
METHODS: Between January 1998 and January 2006 authors have given results of patients which used laparoscpic meshed rectopecsia. The median age of patients are 56 ± 14.07 (37-71) which of 4 of them is female and one of them is male. None of the patients have additional pathologies.
RESULTS: Operation time was 154±26.07 (120-180) min. They have been signed out after medially 4.4 days (3-6) with appointment control. With the median 54.2±30.43 months of follow up none of the patients have recurrence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The principles open surgery and laparoscopic surgery are the saim. The purpose is to correct the anatomic defficiency and to give patients better functionalty. The main adventages are better cosmetic results, less post operative pain and shortened hopitalisation. That can be applied with succes in todays surgery.

Keywords: Rectal prolapsus, laparoscopy, surgery

Laparoskopik Meş Rektopeksisi ile Tedavi Ettiğimiz Rektal Prolapsus Olgularımız

Kağan Zengin, Melih Paksoy, Metin Ertem, Mustafa Taşkın, Bayram Kayabaşı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopinin genel cerrahi uygulamalar›na girmesi ile birlikte günümüzde bir çok hastalığın tedavisi laparoskopi ile güvenle gerçekleştirilebilmektedir. Rektal prolapsusunda laparoskopik yolla yapılabileceğini göstermek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1998- Ocak 2006 tarihleri arasında yazarlar tarafından ameliyat edilen 5 laparoskopik meşli Rektopeksi olgusu sunulmuştur. Olguların yaş ortalaması 56±14.07 (37-71) olup 4 ü bayan 1’i erkekti. Olguların hiçbirinde ek bir patoloji mevcut değildi.
BULGULAR: Ameliyat süresi 154±26.07 dak.(120-180) idi. Ameliyat sonrası ortalama 4.4 gün (3-6) sonunda şifa ile kontrole gelmek üzere taburcu edildiler. Ortalama 54.2±30.43 aylık takip süresi sonrasında hiçbir olgumuzda nüks görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rektal prolapsusta laparoskopik cerrahinin prensipleri açık cerrahi ile aynıdır. Amaç anatomik defektleri düzeltmek ve fonksiyonel durumu iyileştirmekir. Başlıca avantajları daha iyi kozmetik sonuç, daha az postoperatif ağrı ve daha kısa hastanede kalış süresidir. Günümüzde başarı ile yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rektal prolapsus, laparoskopi, cerrahi

Kağan Zengin, Melih Paksoy, Metin Ertem, Mustafa Taşkın, Bayram Kayabaşı. Our rectal prolapsus cases treated with laparoscopic mesh rectopexy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 24-28

Corresponding Author: Kağan Zengin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale