E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Cancer incidence rate in 3217 gastrointestinal system endoscopic procedures: Single surgeon experience [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 215-218 | DOI: 10.14744/less.2022.98360

Cancer incidence rate in 3217 gastrointestinal system endoscopic procedures: Single surgeon experience

Mehmet Reşit Sönmez
Department of Gastrointestinal Surgery, University of Health Sciences, Kosuyolu Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Gastrointestinal system cancers are the most common malignant neoplasms in the world. Endoscopic diagnostic methods have an active role in the early diagnosis of gastrointestinal system cancers and in improving treatment outcomes. In this study, a single surgeon’s gastrointestinal system endoscopic procedures were evaluated to determine the cancer incidence rate.
METHODS: The data obtained from 3217 endoscopic procedures were evaluated retrospectively.
RESULTS: Of the cases examined, 1818 (56.52%) were female and 1399 (43.48%) were male. The mean age was 44.3 for women and 46.5 for men. Of the procedures, 2245 were esophagogastroduodenoscopy (EGD) and 972 were colonoscopy. Of the EGD cases, 1443 (64.27%) were female and 802 (35.72%) were male. Of the colonoscopic procedures, 375 (38.58%) were female and 597 (61.41%) were male. While the malignancy rate was 0.44% in esophagogastroduodenoscopies, this rate was found as 2.46% in colonoscopic examinations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endoscopic examination is the most important diagnostic method in diagnosing cancers in the gastrointestinal tract early.

Keywords: Cancer incidence, Endoscopy, Gastrointestinal system

3217 Gastrointestinal Sistem Endoskopik İşlemde Kanser İnsidans Oranı: Tek Cerrah Deneyimi

Mehmet Reşit Sönmez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrointestinal sistem kanserleri dünyada en sık görülen malign neoplazmlardır. Endoskopik tanı yöntemleri, gastrointestinal sistem kanserlerinin erken teşhisinde ve tedavi sonuçlarının iyileştirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Bu çalışmada, tek cerrah tarafından gerçekleştirilen gastrointestinal sistem endoskopik işlemlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi ve kanser insidans oranının belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Endoskopi ünitesinde tek cerrah tarafından gerçekleştirilen 3217 endoskopik işlemin verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: İncelenen olguların 1818'i (%56,52) kadın, 1399'u (%43,48) erkekti. Ortalama yaş kadınlarda 44,3, erkeklerde 46,5 idi. İşlemlerin 2245'i özofagogastroduodenoskopi ve 972'si kolonoskopi idi. Özofagogastro-duodenoskopi olgularının 1443'ü (%64.27) kadın, 802'si (%35.72) erkekti. Kolonoskopik işlemlerin 375'i (%38,58) kadın, 597'si (%61,41) erkekti. Özofagogastroduodenoskopilerde malignite oranı %0.44 iken kolonoskopik incelemelerde bu oran %2.46 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gastrointestinal sistemdeki kanserlerin erken teşhisinde endoskopik muayene en önemli tanı yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal sistem, kanser insidansı, endoskopi

Mehmet Reşit Sönmez. Cancer incidence rate in 3217 gastrointestinal system endoscopic procedures: Single surgeon experience. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 215-218

Corresponding Author: Mehmet Reşit Sönmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale