E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science COVID 19 Pandemic and Our Endoscopy Experiences [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-99075 | DOI: 10.14744/less.2021.99075

COVID 19 Pandemic and Our Endoscopy Experiences

Celil Ugurlu, murat YILDIRIM, Bülent Koca, Mustafa SAMI BOSTAN, Salih YILMAZ, Namik OZKAN
Department of General Surgery, Tokat Gaziosmanpasa Universty, Tokat,Turkey

INTRODUCTION: It is known that endoscopic procedures are reduced all over the world in the COVID 19 pandemic. The results of clinics operating without interrupting elective endoscopic procedures during the pandemic process is unknown.We aimed to explain the endoscopy procedures, precautions, experiences, and how safe endoscopy service is provided by our clinic, which continues its endoscopy service during the pandemic without patient selection and number restrictions.
METHODS: This is a retrospective, cross-sectional and descriptive study. Between March 2020 and March 2021 the patients who underwent endoscopic procedures have included in the study. Medical files of 5986 patients were accessed from the hospital database and evaluated. COVID 19 transmission status of healthcare professionals working in endoscopy was analyzed.
RESULTS: 3722 of patients were men (62.2%), 2264 of patients were women (37.8%). The mean age of the patients was 53 ± 12 (17–85). Gastroscopy was performed in 3824 (63.8%) patients, and colonoscopy was performed in 1606 (30%) patients. Rectoscopy and sigmoidoscopy 205 (2.68%), colonoscopic polypectomy 190 (3.17%), gastroscopic polypectomy 77 (1.28%), foreign body removal by emergency gastroscopy 31 (0.51%), endoscopic percutaneous gastrostomy 29 (0.48%), emergency gastroscopy for upper gastrointestinal bleeding 19 (0.31%) and 5 (0.08%) emergency colonoscopy for volvulus detorsion was performed. only 2 (8.3%) of healthcare workers had Covid 19 transmission during the pandemic process.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endoscopic procedures can be performed safely under pandemic conditions, with arrangements in the endoscopy unit, complete procurement of PPE, training of healthcare professionals, and pre-procedure PCR.

Keywords: COVID 19, Pandemic, Endoscopy

COVID 19 Pandemisinde Endoskopi Deneyimlerimiz

Celil Ugurlu, murat YILDIRIM, Bülent Koca, Mustafa SAMI BOSTAN, Salih YILMAZ, Namik OZKAN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tokat

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID 19 pandemisinde tüm dünyada endoskopik prosedürlerin azaldığı bilinmektedir. Pandemi sürecinde elektif endoskopik işlemlere ara vermeden çalışan kliniklerin sonuçları bilinmemektedir. Pandemi sırasında elektf işlemleri azaltmayan ve hasta seçimi yapmadan endoskopi hizmetini sürdüren kliniğimizin endoskopi işlemlerini, önlemlerini, deneyimlerini ve ne kadar güvenli endoskopi hizmetinin sağlandığını anlatmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif, kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Mart 2020 - Mart 2021 tarihleri arasında endoskopik işlem uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. 5986 hastanın tıbbi dosyalarına hastane veri tabanından ulaşıldı ve değerlendirildi. Endoskopide çalışan sağlık çalışanlarının COVID 19 bulaşma durumu analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların 3722'si erkek (% 62,2), 2264'ü kadındı (% 37,8). Hastaların ortalama yaşı 53 ± 12 (17–85) idi. 3824 (% 63,8) hastaya gastroskopi, 1606 (% 30) hastaya kolonoskopi yapıldı. Rektoskopi ve sigmoidoskopi 205 (% 2,68), kolonoskopik polipektomi 190 (% 3,17), gastroskopik polipektomi 77 (% 1,28), acil gastroskopi ile yabancı cisim çıkarma 31 (% 0,51), endoskopik perkütan gastrostomi 29 (% 0,48), üst gastrointestinal kanama 19 (% 0,31) ve 5 (% 0,08) volvulus detorsiyonu için acil kolonoskopi yapıldı. sağlık çalışanlarının sadece 2'sinde (% 8,3) pandemi süreci sırasında Covid 19 bulaştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endoskopik prosedürler, endoskopi birimindeki düzenlemeler, tam Kişisel koruyucu donanım(KKD) tedariki, sağlık uzmanlarının eğitimi ve prosedür öncesi PCR ile pandemik koşullar altında güvenle gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: COVID 19, Pandemi, EndoskopiCorresponding Author: Celil Ugurlu, Türkiye
LookUs & Online Makale