E-ISSN 2587-0610
Open cholecystectomy and Laparoscopic Cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 74-77

Open cholecystectomy and Laparoscopic Cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis

Ziya Çetinkaya, Osman Doğru, Yavuz S. Ilhan, Nurullah Bülbüller, Mehmet A. Akkuş, Kaya Genç, Feridun Baysal
Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ

INTRODUCTION: To compare the results of laparoscopic cholecystectomy (LC) with those of open cholecystectomy (OC) in treatment Of acute cholecystitis.
METHODS: Between January 1994- November 1999, 190 patients with acute cholecystitis who underwent surgery in our department were investigated retrospectively. Rate of conversion from LC to OC were noted and two group were analysed and compared for: operating time, use Of drains, potoperative time for ensuing of oral feeding, complications and length of hospital stay.
RESULTS: 95 of patients were operated by open method and 81 were operated laparoscopic-ally. Conversion from LC to OC was necessary in 14 of patients (14.7 To). The mean operating time was 96.68±42.17 minutes for the OC group and 85.06±42.18 minutes for the LC group (1'<0.05). Time for ensuing of oral feeding was 36.27±18.8 hours for the OC group and 14.69±13.18 hours for the LC grup (p<O.05). Complication occured in Of patients in the OC group and in 5 (6.1%) of the patients in LC group (P<O.05). The length of hospital stay averaged 9.44±4.85 days for the OC group and 4.46±2.41 days for the LC group Drain placement was required in 67 (70.5%) of patients OC group and in 37 (45.6 %) Of patients LC group (P<O.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our results we believe that LC can be underwent in a lot Of patients with acute cholecystitis, and this method is superior than OC.

Keywords: Acute cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy, open chlecystectomy

Akut kolesistitin cerrahi tedavisinde açık ve laparoskopik kolesistektomi

Ziya Çetinkaya, Osman Doğru, Yavuz S. Ilhan, Nurullah Bülbüller, Mehmet A. Akkuş, Kaya Genç, Feridun Baysal
Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada akut kolesistitin cerrahi tedavisinde açık kolesistektomi (AK) ile laparoskopik kolesistektomi (LK) yöntemlerinin karyla$lnlmasl amaçlannu$lr.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1994-Kas1m 1999 tarihleri arasmda akut taşlı lokesistit nedeniyle ameliyat edilen 190 olgunun kayıtları retrospektif olarak degerlendirildi. Laparoskopi'den açığa geçiş oranı yanında, AK ve LK uygulaması; ameliyat süresi, dren konulması, oral beslenmeye geçiş süresi, komplikasyonlar ve hastanede kalış süresi yönünden karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olguların 95'ine açık, 81'i laparoskopik yöntem uygulandı. Hastaların 14'ünde (%14.7) ameliyatla laparoskopik açığa dönüldü. Ortalama ameliyat süresi AK grubu için 96.68±42.17 dakika, LK grubu için ise 85.06±42.18 dakika oldu (P<0.05). Ortalama oral beslenmeye süresi AK grubu için 36.27±18.8 saat, LK grubu için ise 14.69±13.18 saat oldu (P<0.05). Ortalama hospitalizasyon süresi AK uygulananlarda 9.44±4.85 gün LK uygulananlarda ise 4.46±2.41 gün idi (p<0.05). Dren AK grubunda 67(%70.5), LK grubunda ise 37(%45.6) hastada konuldu (1'<0.05). Komplikasyon AK grubunda 25(26.3%) LK grubunda ise 5(6.1%) hastada gelişti (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut kolesistitli hastalann çoğunluğunda laparoskopik girişimin güvenle yapılabileceği ve bu yöntemin açık kolesistektomiye birçok yönü ile üstün olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, laparoskopik kolesistektomi, açık kolesistektomi

Ziya Çetinkaya, Osman Doğru, Yavuz S. Ilhan, Nurullah Bülbüller, Mehmet A. Akkuş, Kaya Genç, Feridun Baysal. Open cholecystectomy and Laparoscopic Cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 74-77

Corresponding Author: Ziya Çetinkaya
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale