E-ISSN 2587-0610
The experience of a single center using laparoscopic surgery for traumatic diaphragmatic injuries [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 170-174 | DOI: 10.14744/less.2019.25633

The experience of a single center using laparoscopic surgery for traumatic diaphragmatic injuries

Uğur Topal, Muhammet Akyüz, Mustafa Gök, Abdullah Bahadır Öz, Türkmen Bahadır Arıkan, Merve Hamurcu, Erdoğan Mütevelli Sözüer
Departmant of General Surgery, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: Diaphragmatic injuries are rare and occur in about 3% of all abdominal injuries. While 5% are caused by motor vehicle accidents, 10%–15% are caused by penetrating trauma. Diaphragmatic injury develops in 0.8%–7% of blunt trauma cases and 10%–15% of penetrating trauma cases. The aim of this study was to present a report of patients from a single center who underwent laparoscopic repair with the diagnosis of traumatic diaphragmatic injury during a 2-year period.
METHODS: Patients who underwent laparoscopic surgery at the study center due to traumatic diaphragmatic injury between May 2017 and November 2018 were included in the study. The demographic characteristics of the patients, cause of injury, additional injured organs, anatomical localization of the injury, surgical procedure, quantity of intraoperative hemorrhage, rate of conversion to open surgery, duration of hospitalization, morbidity and mortality rates, and 30-day readmission rate were retrospectively reviewed using hospital files and electronic records.
RESULTS: Of the patients enrolled in the study, 3 were female and 1 was male. The mean age was 47.25 years (range: 36–66 years). The injury etiology was penetrating injury for 3 patients and in-vehicle traffic accident for 1 patient. Two patients had a hemopneumothorax, which was treated with a chest tube. One patient displayed hematoma in the liver and spleen. The injury to the left diaphragm was 1–4 cm in diameter in all of the study patients. A primary repair was performed in all cases. The mean quantity of intra-abdominal bleeding was 212 mL (range: 100–300 mL) and the mean postoperative hospital stay was 7.5 days (range: 5–13 days). A postoperative intra-abdominal abscess developed in 1 patient. There was no instance of mortality and no patient was re-admitted in the 30-day period after discharge.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been reported in the literature that laparoscopic approaches can be used safely in selected cases of abdominal injury, and can potentially have the benefits of laparoscopy. The results of this study also suggest that laparoscopy can be used safely in cases of traumatic diaphragmatic injury in the appropriate patients.

Keywords: Diaphragm injury, laparoscopy; trauma

Travmatik diyafragma yaralanmalarında laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz

Uğur Topal, Muhammet Akyüz, Mustafa Gök, Abdullah Bahadır Öz, Türkmen Bahadır Arıkan, Merve Hamurcu, Erdoğan Mütevelli Sözüer
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyafram yaralanmaları nadir olup, tüm abdominal yaralanmaların yaklaşık %3’ünde oluşur Bunların %5’ i motorlu araç kazaları sonucu oluşurken, %10- 15’i penetran travma sonucu oluşur. Künt travmaya maruz kalan olgularda %0,8-7, penetran travmaya maruz kalan olgularda ise %10-15’inde diyafragma yaralanması gelişir. Bu çalışmada, 2 yıllık dönemde merkezimizde travmatik diyafram yaralanması tanısı ile laparoskopik onarım uyguladığımız hastaları sunmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Mayıs 2017- kasım 2018 tarihleri arasında travmatik diyafram yaralanması sebebiyle laparospik cerrahi uyguladığımız hastalar dahil edildi. Hastaların demografik yapıları, yaralanma nedeni, ek yaralanan organlar,yaralanmanın anatomik lokalizasyonu, uygulanan cerrahi prosedür, intraoperatif hemoroji miktarına açığa geçme oranı hastanede yatış süreleri, morbidite ve mortalite oranları 30 günlük tekrar başvuru oranları retrospektif olarak dosya ve elektronik kayıtlardan incelendi
BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların 3’ü kadın 1 tanesi erkekti yaş ortalaması 47,25 (36-66),yaralanma etyolojisi 3 hasta delici kesici alet yaralanması 1 hasta araç içi trafik kazası idi,2 Hastada hemopnömotoraks vardı göğüs tüpü ile takip edildi 1 hastada karaciğerde ve dalakta hematom mevcuttu. Bütün hastalarda sol diyafragmada çapı 1-4 cm arası değişen yaralanma vardı.Bütün hastalara primer onarım yapıldı Batın içi kanama miktarı 212 ml (100-300 ml ) arasında idi hiçbir hastada açığa geçilmedi. Postoperatif yatış süreleri ortalama 7,5 gün (5- 13) idi. Bir hastada postoperatif batın içi abse gelişti.Hiçbir hastada mortalite gelişmedi Taburculuk sonrası 30 günlük sürede hiçbir hastada yeniden başvuru olmadı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Litaratürdeki çeşitli çalışmalarda Uygun hastalarda Laparaskopik yaklaşımların güvenle uygulanabileceği ve laparoskopinin potansiyel yararlarından faydalanabilineceği belirtilmiştir. Bizde uygun hastalarda travmatik diyafragma yaralanmasından laparaskopinin güvenle kullanılabileceğini düşünüyoruz

Anahtar Kelimeler: Diyafragma yaralanması, laparaskopi, travma

Uğur Topal, Muhammet Akyüz, Mustafa Gök, Abdullah Bahadır Öz, Türkmen Bahadır Arıkan, Merve Hamurcu, Erdoğan Mütevelli Sözüer. The experience of a single center using laparoscopic surgery for traumatic diaphragmatic injuries. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 170-174

Corresponding Author: Uğur Topal, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale