E-ISSN 2587-0610
Complications of Laparascopic Colesistectomy: Mechanism Of Injury and prevention [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 78-84

Complications of Laparascopic Colesistectomy: Mechanism Of Injury and prevention

Ali Coşkun1, Ömer F. Akıncı1, Mikdat Bozer1, Ali Uzunköy1, Şükrü Düzgün1, Ahmet E. Fakıbaba2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Şanlıurfa SSK Hastanesi, Şanlıurfa,Türkiye

INTRODUCTION: Laparoscopic cholecystectomy İs novv the treatment of choice for symptomatic cholelithiasis. Although the technique has many advantages to Open procedre, some new tecnical complication has been added to surgical practice. This stüdy was planned to evaluate and discuss laparoscopic cholecystectomy-related complications.
METHODS: Between 1996 and 1999, 310 laparoscopic cholecystectomies were performed in University and Sociel Security Hospital in our City. All complications were recorded at the time Of operatİon.

RESULTS: There were five major complications (1.61 %) consisting of 3 common bile duct injury, one cystic duct spillge and one portal vein thrombosis. in eleven cases (3.54%) Operations were converted to laparotomy. Two cases died at the early postoperative period (0.65%).

DISCUSSION AND CONCLUSION: The complİcatİon rate İs relatİvely high for beginners and reduces with experience. Laparoscopic cholecystectomy may accepted as a safe procedure with Iow morbidity.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, complication, bile duct injury, peritonitis.

Laparoskopik kolesistektominin komplikasyonları: Oluş mekanizması ve önleme yolları

Ali Coşkun1, Ömer F. Akıncı1, Mikdat Bozer1, Ali Uzunköy1, Şükrü Düzgün1, Ahmet E. Fakıbaba2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Şanlıurfa SSK Hastanesi, Şanlıurfa,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kolesİstektomİ (EK) semptomatik safra kesesi taşlarında tercih edilen metod olmuştur. Prosedür birçok üstünlüğe sahip olmasına rağ— men, beraberinde açık girişimlerde karşılaşılmayan bazı teknik komplikasyonları da getirmiştir. Bu çalışma, LK'ye bağlı olarak gelişen komplikasyonları değerlendirmek ve tartışmak amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlimizdeki Üniversite ve SSK Hastanelerinde 1996-1999 yılları arasında gerçekleştirilen 310 LK Olgusu İncelendi. Operasyon sırasında gelişen komplikasyonlar hastaların dosyalarına işlendi.
BULGULAR: Olgularımızda 5 major komplikasyon gelİştİ Bunlardan 3'ü ana safra yolu yaralanmaşı, biri sistik kanal açılması ve biri de vena porta trombozu idi. Açık girişime 11 olguda geçildi (%3,54). Olgulardan İkisi postoperatif erken dönemde kaybedildi (% 0.65).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, başlangıç döneminde komplikasyon oranları göreceli olarak yüksek olmasına rağmen, K'nin morbiditesi düşük ve effektif bir işlem olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik cerrahi, komplikasyonlar, safra yolu yaralanması peritonit.

Ali Coşkun, Ömer F. Akıncı, Mikdat Bozer, Ali Uzunköy, Şükrü Düzgün, Ahmet E. Fakıbaba. Complications of Laparascopic Colesistectomy: Mechanism Of Injury and prevention. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 78-84

Corresponding Author: Ali Coşkun
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale