E-ISSN 2587-0610
Emergency laparoscopic colorectal surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 165-169 | DOI: 10.14744/less.2019.39306

Emergency laparoscopic colorectal surgery

Emrah Şahin, Ersin Gündoğan, Cüneyt Kayaalp
Department of Genaral Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: The laparoscopic technique is increasingly used in colorectal surgery. However, in emergency cases, the use of the laparoscopic method is still limited. This was a study of the outcomes of laparoscopic surgery in emergency cases of colorectal disease at a single center.
METHODS: The demographic data and perioperative findings of patients who underwent emergency laparoscopic colorectal surgery between July 2013 and January 2019 were retrospectively analyzed.

RESULTS: An emergency laparoscopy was performed on a total of 14 of 658 (2.1%) patients who underwent colorectal surgery. Eight (57.1%) were male and the mean age was 55.2±21.6 years. Conversion to open surgery was required in 5 cases (35.7%). The mean number of lymph nodes removed from the patients operated on for tumors was 22.5±17.5.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study suggest that the laparoscopic approach can be applied in emergency cases of colorectal disease in certain circumstances. However, the rate of conversion to open surgery was greater than for non-emergency laparoscopic surgery. Laparoscopy was most useful for colonoscopy perforations and some colonic obstructions.

Keywords: Colonoscopy, colorectal cancer; laparoscopy; perforation; tumor

Laparoskopik acil kolorektal cerrahi

Emrah Şahin, Ersin Gündoğan, Cüneyt Kayaalp
Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik teknik kolorektal cerrahide giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bununla birlikte acil durumlarda laparoskopik yöntem kullanımı hala sınırlıdır. Burada acil kolorektal hastalıklarda laparoskopik cerrahi sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Demografik veriler, Temmuz 2013 - Ocak 2019 tarihleri arasında laparoskopik acil kolorektal cerrahi geçiren hastaların perioperatif bulguları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: 148 acil kolorektal cerrahi hastadan 14 (% 2.1) hastanın operasyonu laparoskopik yapıldı. Bunların sekizi (% 57,1) erkekti ve yaş ortalaması 55,2 ± 21,6 idi. Beş hastada (% 35.7) açık cerrahiye geçildi. Tümör ameliyatı geçiren hastalardan alınan ortalama lenf nodu sayısı 22.5 ± 17.5 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil kolorektal hastalıklarda laparoskopik yaklaşım bazı durumlarda uygulanabilir. Bununla birlikte açık cerrahiye dönüşüm oranı acil olmayan laparoskopik ameliyatlardan daha yüksektir. Laparoskopik yaklaşım, kolonoskopi sonrası perforasyonlarda ve bazı kolon obstruksiyonlarınn tedavisinde daha kullanışlıdır.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, kolorektal kanser, laparoskopi, perforasyon, tümör

Emrah Şahin, Ersin Gündoğan, Cüneyt Kayaalp. Emergency laparoscopic colorectal surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 165-169

Corresponding Author: Cüneyt Kayaalp, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale