E-ISSN 2587-0610
Simultaneous Laparoscopic Approach to Asymptomatic Non-Parasitic Liver Cysts With Cholecystitectomy: Two Cases [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 97-100

Simultaneous Laparoscopic Approach to Asymptomatic Non-Parasitic Liver Cysts With Cholecystitectomy: Two Cases

Okan Erdoğan, Taner Çolak, Ayşe Arduçoğlu, Sezer Gürer, Alper Demirbaş, Mustafa Akaydın
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya

INTRODUCTION: To examine the laparoscopic surgical management to nonparasitic liver cysts concomitant with gallstone in two patients and to discuss with literature.
METHODS: The gallstone and liver csyts near the gallbladder were found with ultrasonography in two female patients (48 and 54 years). They were admitted to our hospital with abdominal pain and nausea. The liver cysts were thought to be nonparasitic liver cysts by using serologic tests and cr. Laparoscopic cholecystectomy and deroofing procedures were performed for both patients at the same session.
RESULTS: Both patients were discharged from hospital on first day. There was no complication in their postoperative course. The pathologic examination showed simpl liver cysts in tissue samples obtained from cyst wall.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there is no definite algorithm for the asymptomatic nonparasitic lier cysts with symptomatic cholelithiasis in the literature, laparoscopic management should be thought with cholecytectomy simultaneously.

Keywords: Cholelithiasis, nonparasitic liver cyst, laparoscopic deroofing

Asemptomatik Nonparaziter Karaciğer Kistlerine Kolesistektomi ile eş zamanlı Laparoskopik yaklaşım: 2 Olgu nedeniyle

Okan Erdoğan, Taner Çolak, Ayşe Arduçoğlu, Sezer Gürer, Alper Demirbaş, Mustafa Akaydın
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Safra kesesi ile beraber bulunan asemptomatik nonparaziter karaciğer kistlerine olan laparoskopik yaklaşımın iki olguda irdelenmesi ve literatür verileri ile birlikte tartışılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Karın ağrısı ve bulantı yakınması ile polikliniğimize başvuran iki kadın hastanın (yaşları 48 ve 54) abdominal ultrasonografik incelemelerinde safra kesesi ve safra kesesine yakın yerleşimli karaciğerde kistik kitle saptandı. Karaciğerde saptanan kistik yapıdaki kitlelerin yapılan tetkiler (tomografi ve serolojik inceleme) sonucunda nonparaziter karaciger kisti ile uyumlu oldugu düşünüldü. Her iki hastaya aynı seansta laparoskopik kolesistektomi ve kistlere yönelik deroofing işlemi uygulandı.
BULGULAR: Postoperatif 1. gün hastaneden taburcu edilen her iki hastanın takibinde önemli bir sorunla karlaşılmadı. Kist duvarından alman doku örneklerinin histopatolojik inceleme sonuçlan ise basit karaciğer kisti ile uyumlu olarak yorumlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Safra kesesi taşı ile birlikte insidental bulunan asemptomatik nonparaziter karaciğer kistlerine literatürde bir algoritm olmamasına rağmen kolesistektomi ile birlikte aynı seansta laparoskopik cerrahi girişim yapılması düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Taşlı kese, nonparaziter karaciğer kisti, laparoskopik deroofing

Okan Erdoğan, Taner Çolak, Ayşe Arduçoğlu, Sezer Gürer, Alper Demirbaş, Mustafa Akaydın. Simultaneous Laparoscopic Approach to Asymptomatic Non-Parasitic Liver Cysts With Cholecystitectomy: Two Cases. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 97-100

Corresponding Author: Okan Erdoğan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale