E-ISSN 2587-0610
Risk factors for trocar site hernia following laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 185-188 | DOI: 10.14744/less.2019.58561

Risk factors for trocar site hernia following laparoscopic cholecystectomy

Muhammet Fikri Kündeş1, Metin Kement2
1Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopic cholecystectomy (LC) remains the gold standard surgical method for cholelithiasis. The objective of this study was to evaluate risk factors for the development of a trocar site hernia following an LC.
METHODS: All of the patients who underwent an LC between 2014 and 2017 at the Kartal Research and Education Hospital were included in the study. Clinical data were collected retrospectively and possible causes of a trocar site hernia were analyzed. Age, gender, the method of suturing trocar sites, open or closed trocar insertion technique, body mass index (BMI), surgical site infection occurrence, associated diseases, and follow-up times were recorded.
RESULTS: A total of 340 patients were included in this study. In the group, 254 were female (74%). The mean age was 48.4±14 years (range: 19-90 years). The mean follow-up time was 31.9±12.7 days. A trocar site hernia developed in 20 (5.9%) patients, and the mean age was 62.5±12.8 years (p=0.0001). Six (35.2%) of 17 patients with a postoperative surgical site infection developed a hernia (p=0.0001). In all, 35 patients had diabetes and 6 diabetic patients (17.1%) developed a hernia (p=0.003). The mean BMI was 31.2±6.1 kg/m2 in the presence of a hernia and 27.9±4 kg/m2 in the absence of a hernia (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study examined age, BMI, diabetes, surgical site infection, trocar insertion method, and the technique used for the closure of fascia as possible risk factors in the development of trocar site hernia. Multivariate analysis revealed that only age, diabetes, BMI, and wound site infection were significant.

Keywords: Hernia, laparoscopy; trocar

Laparoskopik kolesistektomi sonrası trokar yeri hernisi gelişimindeki risk faktörleri

Muhammet Fikri Kündeş1, Metin Kement2
1Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, İstanbul, Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomi (LC) kolelithiazis için altın standart cerrahi yöntemdir. Bu çalışmamızda, LC sonrası trokar giriş yeri fıtığı gelişmesindeki risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Kartal Araştırma ve Eğitim Hastanesinde 2014-2017 yılları arasında LC uygulanmış tüm hastalar dahil edildi. Klinik veriler retrospektif olarak toplandı.Trokar yeri fıtıklarına etkili olabilecek olası nedenler incelendi. Yaş, cinsiyet, trokar giriş yerine sütür atılması, trokarların açık veya kapalı girilmesi, BMI, ilişkili hastalıklar, cerrahi alan enfeksiyonları ve takip süreleri kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 340 hasta dahil edildi. İki yüz elli dördü kadındı (% 74). Yaş ortalaması 48,4 ±14 idi (dağılım 19-90). Ortalama takip süresi 31,9 ± 12,7 idi. Yaş ortalaması 62,5 ± 12,8 olan 20 (% 5,9) hastada Trokar fıtığı gelişti. (P: 0,0001). Ameliyat sonrası cerrahi alan enfeksiyonu olan 17 hastanın 6'sı (% 35.2) fıtık ile başvurdu (P: 0,0001). 35 olguda diyabet vardı. Diyabetik altı hastada (% 17.1) fıtık (P: 0,003) tesbit edildi. Ortalama BMİ fıtık olanlarda 31.2± 6.1 iken fıtık olmayanlarda 27.9 ± 4 idi (P: 0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada yaş, BMI, diyabet, cerrahi alan enfeksiyonu, açık veya kapalı giriş, fasya kapanması, trokar yeri fıtığı gelişiminde olası risk faktörleri olarak araştırıldı. Bununla birlikte, çok değişkenli analiz dikkatli bir şekilde değerlendirildiğinde sadece yaş, diyabet, BMI ve yara yeri enfeksiyonunun önemini ortaya koydu

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, trokar, fıtık

Muhammet Fikri Kündeş, Metin Kement. Risk factors for trocar site hernia following laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 185-188

Corresponding Author: Muhammet Fikri Kündeş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale