E-ISSN 2587-0610
Biliary cancer risk should be kept in mind in laparoscopic surgery for adult choledochal cyst [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 195-198 | DOI: 10.14744/less.2019.66487

Biliary cancer risk should be kept in mind in laparoscopic surgery for adult choledochal cyst

Ersin Gündoğan, Fatih Sümer, Aydın Aktaş, Mehmet Can Aydın, Cüneyt Kayaalp
Department of General Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

Choledochal cysts are a congenital pathology with a malignant potential that increases with age. The preferred treatment is surgical excision in all age groups, and is now often performed laparoscopically. The aim of this case report was to emphasize the importance of biliary tumor risk when laparoscopic excision of a choledochal cyst is performed in adults. A 46-year-old woman was referred to the clinic for a type 1 choledochal cyst with an accompanying gallbladder polyp with regular margins. She had not had previous abdominal surgery and there were no co-morbidities. The patient underwent a laparoscopic cyst excision, cholecystectomy, and hepaticojejunostomy. The hepaticojejunostomy failed and the procedure was completed by converting to open surgery. The gallbladder and choledochal cysts were removed through an abdominal incision. A specimen pathology report indicated gallbladder cancer (T2N0M0). One month later, a gallbladder bed resection and perihilar lymph node dissection were performed. No malignancy was detected in the second pathology specimen. Follow-up at the postoperative 16th month revealed no difficulties. A literature review of 231 adult laparoscopic choledochal cyst excisions yielded a 2.6% risk for biliary cancers. Especially in adults, biliary tumors are more commonly associated with choledochal cysts. The cancer risk should not be forgotten during laparoscopic surgery for congenital choledochal cysts.

Keywords: Bile-duct cancer, cholecystectomy; choledochal cyst; gallblader carcinoma; hepaticojejunostomy; minimal invasive surgery

Erişkin koledok kistinin laparoskopik cerahisinde bilier kanser akılda tutulmalı: Literatür taraması

Ersin Gündoğan, Fatih Sümer, Aydın Aktaş, Mehmet Can Aydın, Cüneyt Kayaalp
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Koledok kistleri yaşla birlikte artan ve malign potansiyeli olan konjenital patolojilerdir. Tercih edilen tedavi tüm yaş gruplarında cerrahi eksizyondur ve günümüzde laparoskopik koledok kist cerrahisinin sıklığı gittikçe artmaktadır. Bu olgu sunumunda, laparoskopik koledok kisti eksizyonu uygulanan erişkin hastalarda ki biliyer tümör riskinin önemini vurgulamayı amaçladık.
46 yaşında kadın hasta, kliniğimize tip 1 koledok kisti ve eşlik eden safra kesesi polipleri nedeni ile başvurdu. Daha önce geçirilmiş abdomen cerrahisi veya eşlik eden komorbid hastalığı mevcut değildi. Hastaya laparoskopik kist eksizyonu, kolesistektomi ve hepatikojejunostomi yapıldı. Hepatikojejunostomi alanında ki kaçak nedeni ile işlem açık cerrahiye dönüştürülerek tamamlandı. Safra kesesi ve koledok kistleri abdominal insizyondan çıkarıldı. Piyes patolojisi safra kesesi kanseri (T2N0M0) olarak bildirildi. Bir ay sonra safra kesesi yatağı rezeksiyonu ve perihiler lenf nodu diseksiyonu yapıldı. İkinci patoloji örneğinde tümör saptanmadı. Postoperatif 16. ayda hasta sorunsuz bir şekilde hayatını sürdürüyor. Yaptığımız 231 erişkin laparoskopik koledok kist eksizyonunun literatür derlemesinde biliyer kanserler için % 2,6 risk olduğu saptandı. Özellikle yetişkinlerde, bilier kanserler koledok kistleri ile daha sık ilişkilidirler. Konjenital koledok kistleri için uygulanan laparoskopik cerrahide kanser riski de unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hepatikojejunostomi, kolesistektomi, safra kanalı kanseri, minimal invaziv cerrahi, safra kesesi kanseri, koledok kisti

Ersin Gündoğan, Fatih Sümer, Aydın Aktaş, Mehmet Can Aydın, Cüneyt Kayaalp. Biliary cancer risk should be kept in mind in laparoscopic surgery for adult choledochal cyst. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 195-198

Corresponding Author: Ersin Gündoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale