E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Approach To Inguinal Hernia Repair: Our Early Results [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 91-96

Laparoscopic Approach To Inguinal Hernia Repair: Our Early Results

Gökhan Adaş, Üzeyir Tuncer, Tamer Karşıdağ, Özgür Odabaş, Sefa Tüzün, Kemal Dolay
Haseki Hastanesi 2.Cerrahi Servisi, İstanbul,Türkiye

INTRODUCTION: Our aim in this study is to compare laparoscopic tecnique with open hernia repair techniques. Both groups were evaluated in terms of duration of hospitalization, duration of operation time, postoperative pain, analgesic usage, return to daily activities and recurrence.
METHODS: In this prospect we took 50 patients admitted to our surgical dinic and diagnosed with groin hernia. The patients were divided into two equal groups. First group (n-25) was treated with Total Extraperitoneal Repaİr (TEP) laparoscopically and the second group (n-25) with Open repair method (posterior Wall darn).
RESULTS: The laparoscopic method was statistically in favor or the patients (p<0.05) and more convenient in terms of hospital stay, return to daily activities and postoperative pain. The duration of hospitalization in the first group was approximately 1.6 days and in the second group 23 days (p<0.05). The use of analgesia, Diclofenac sodium IM, in the first group approximated 1.24 mg and in the second group 204 mg (p<0.05). Return to daily activities in the first group was 16 days and in the second group 19 days No difference related to the duration of operation was recognized. İn the first group, it was 58 mins and in the second group 53 mins (p<0.05). The follow-up period for both groups was 24 months and one recurrence was noticed in both groups (4%)
DISCUSSION AND CONCLUSION: The laparoscopic method require less analgesia, provided better outcome with early return to daily activities and shorter hospital stay.

Keywords: Groin hernia, laparoscopic approach

Kasık fıtığı onarımında laparoskopik yaklaşım: Erken dönem sonuçlarımız (Prospektif klinik çalışma)

Gökhan Adaş, Üzeyir Tuncer, Tamer Karşıdağ, Özgür Odabaş, Sefa Tüzün, Kemal Dolay
Haseki Hastanesi 2.Cerrahi Servisi, İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni bir cerrahi teknik olan laparoskopik kasık fıtığı onarımını açık cerrahi onarım tekniklerinden arka duvar ağ örgüsü ile analjezi kullanımı, aktif hayata dönüş, ağrı duyumu, hastenede kalış, ameliyat süresi ve nüks açısından karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 1996-1998 yılları arasında cerrahi polikliniğine başvuran ve kasık fıtığı tanısı koyulan 50 hastada prospektif olarak yapıldı. Hastalar iki eşit gruba ayrıldı. Birinci gruba (n-25) laparoskopik olarak Total Extraperitoneal Onarım (TEP), ikinci gruba (n-25) arka duvar ağ örgüsü yapıldı.
BULGULAR: Sonuçlan incelediğimizde hastanede kalma l. grupta ortalama 1.6 gün, 2. grupta 2.3 gün (p<0.05) analjezik 1. grupta ortalama 124 mg, 2. grupta 204 mg diclofenac sodyum IM (p<0.05) aktif yaşantıya dönüş I. grupta ortalama 16 gün, 2. grupta 19 gün (p<0.05), laparoskopik grup lehine anlamlı bulundu. Ameliyat süresi ise I. grupta ortalama 58 dak, 2. grupta 52 dak. olup istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p<0.05). Her İki gruptada hastalar ortalama 24 ay takip edildi, her iki gruptan birer hastada (%4) nüks görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik teknik hasta açısından daha az analjezi kullanımı, erken aktif hayata dönüş sağlaması daha az ağrı duyumu ve hastanede kalış süresi gerektirmesi yönleriyle arka duvar ağ örme tekniğinden konforlu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, laparoskopik yaklaşım

Gökhan Adaş, Üzeyir Tuncer, Tamer Karşıdağ, Özgür Odabaş, Sefa Tüzün, Kemal Dolay. Laparoscopic Approach To Inguinal Hernia Repair: Our Early Results. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 91-96

Corresponding Author: Gökhan Adaş
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale