E-ISSN 2587-0610
Three-port versus standard four-port laparoscopic cholecystectomy: A clinical trial [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 175-180 | DOI: 10.14744/less.2020.93764

Three-port versus standard four-port laparoscopic cholecystectomy: A clinical trial

Tamer Akay1, Serhat Örün2, Metin Leblebici3
1Department of General Surgery, Bandırma State Hospital, Balıkesir, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
3Department of General Surgery, İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: After the first laparoscopic cholecystectomy was performed in 1987, the 4-port operation technique became the standard worldwide. This study is a comparison of the intraoperative complications observed using 3-port and 4-port methods, and an examination of the reliability of the 3-port method.
METHODS: The files of 400 patients who underwent a laparoscopic cholecystectomy due to gallbladder disease between 2014 and 2019 were analyzed. The patients were divided into 2 groups according to the use of a 3-port or a 4-port method, and the intraoperative complications of the groups were compared.
RESULTS: A total of 400 patient files were reviewed and the only significant difference between the 2 groups among the parameters of age, gender, and weight was the female-male ratio. Of the 3-port cases, 13.5% were male, and 86.5% were female. Of the 4-port cases, 23.5% were male and 76.5% were female (p=0.010). A significant difference was not seen between the 2 groups with respect to the mean operation time (p=0.548) or operation success (p=0.253). The average hospitalization period was longer in the 3-port group (1.98 days vs 1.18 days, respectively; p<0.001). No significant difference was found in the number of intraoperative complications: gallbladder perforation (p=0.215), liver laver hemorrhage (p=0.481), entry of the gallstone into the abdomen (p=0.760), and choledoch injury (p=0.522).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The success rate of a laparoscopic cholecystectomy was similar in the 3-port and 4-port groups. The mean length of hospitalization was longer in the 3-port group compared with the 4-port group. Analysis suggested that the greater number of intraoperative complications in the 3-port group had an effect on the hospitalization period. There were no instances of further complications developing after the 3-port procedure.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, operating ports; surgical technique; trocars

Üç port ile standart dört port laparoskopik kolesistektominin karşılaştırılması: Klinik çalışma

Tamer Akay1, Serhat Örün2, Metin Leblebici3
1Bandırma Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Balıkesir, Türkiye
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İlk laparoskopik kolesistektomi 1987 yılında gerçekleştirildikten sonra, dört portlu operasyon tekniği dünya çapında standart olarak kullanılmaya başlandı. Bu çalışmada, üç ve dört portlu yöntemlerle ilgili intra operatif komplikasyonlar geriye dönük olarak karşılaştırılmış ve üç portlu yöntemin güvenilirliği sorgulanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014 ve 2019 yılları arasında safra kesesi hastalıkları nedeniyle laparoskopik kolesistektomi uygulanan 400 hastanın dosyaları üç port ve dört portlu yöntemler açısından iki gruba ayrılarak, bu iki grup intra operatif komplikasyonlar açısından incelenmiştir.
BULGULAR: 400 hasta dosyası incelendiğinde; yaş, cinsiyet ve ağırlık parametrelerini incelediğimiz demografik veriler açısından iki grup arasında sadece kadın - erkek oranında anlamlı bir fark belirlendi (p=0.010). Her iki grup arasında ortalama operasyon süresi (p=0,548) ve operasyon başarısı (p=0,253) açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Ortalama hastanede kalış süresi üç portlu grupta daha uzundu (1.98-1.18,p<0.001). İntra operatif komplikasyonlar; safra kesesi perforasyonu (p=0,215), karaciğer yatak kanaması (p=0,481), batına safra taşı dökülmesi (p=0,760) ve koledok yaralanması açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0,522).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik kolesistektominin başarı oranı üç ve dört portlu gruplarda benzer oranda belirlendi. Ortalama hastanede kalış süresi dört portlu grupla karşılaştırıldığında, üç portlu grupta daha uzun olarak belirlendi. Bu durumun nedeni araştırıldığında, üç port grubundaki hastalarda, dört port grubundaki hastalardan daha fazla sayıda hastada intraoperatif komplikasyon gelişmesinin etkili olduğu düşünülmektedir.
Deneyimli laparoskopik cerrahları tarafından gerçekleştirilen üç portlu laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarından sonra intra operatif komplikasyonlara ek olarak herhangi bir komplikasyonun gelişmediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, trokarlar, ameliyat portları, cerrahi teknik.

Tamer Akay, Serhat Örün, Metin Leblebici. Three-port versus standard four-port laparoscopic cholecystectomy: A clinical trial. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 175-180

Corresponding Author: Tamer Akay, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale