E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of laparoscopic and open appendectomy in the treatment of acute appendicitis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 189-191 | DOI: 10.14744/less.2020.45467

Comparison of laparoscopic and open appendectomy in the treatment of acute appendicitis

Tolga Canbak, Hüseyin Kerem Tolan, Aylin Acar
Department of General Surgery, Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The laparoscopic method of performing an appendectomy is increasingly used due to advantages such as a faster recovery, decreased length of hospital stay, and minimal scarring. The objective of this study was to compare laparoscopic and open appendectomy methods performed as a result of acute appendicitis.
METHODS: The records of patients who underwent an appendectomy between January 2014 and January 2015 at a single center were retrospectively evaluated. Patients who underwent a laparoscopic appendectomy were assigned to Group 1 and those who underwent an open appendectomy were classified as Group 2. Cases of a laparoscopic procedure that was converted to the open method were included in Group 2. Chi-square and Fisher exact tests were used to compare the 2 groups. P<0.05 values were considered statistically significant.
RESULTS: A total of 608 patients were included in the study. Seven patients who underwent a conversion appendectomy were included in Group 2. There were 160 patients in Group 1 and 448 patients in Group 2. There were 92 male and 68 female patients in Group 1, and 279 male and 169 female patients in Group 2 (p=0.29). The mean age was 27.8±11.1 years in Group 1 and 32.7±12.3 years in Group 2. The laparoscopic appendectomy patients were younger (p<0.0001; t=15.00). The median duration of hospitalization was 2 days (range: 1–4 days) in the laparoscopic appendectomy group and 2 days (range: 1–8 days) in the open appendectomy group. No significant difference was found between the groups (p=0.607). In Group 1, 1 patient developed a wound site infection and 1 patient an intra-abdominal abscess, while in Group 2, 6 patients developed a wound site infection and 2 an intra-abdominal abscess. No statistically significant difference was found between the groups in terms of postoperative complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study suggest that a laparoscopic appendectomy can be performed as safely as open appendectomy.

Keywords: Acute appendicitis, laparoscopic; open appendectomy

Akut apandisit tedavisinde laparoskopik ve açık apendektominin karşılaştırılması.

Tolga Canbak, Hüseyin Kerem Tolan, Aylin Acar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik apendektomi, daha hızlı iyileşme, hastanede kalış süresinde azalma, minimal skar gibi avantajları nedeniyle giderek yaygınlaşan bir yöntemdir. Bu çalışmada, akut apandisit nedeniyle yapılan laparoskopik ve açık apendektomi yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında apendektomi yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastane kayıt sisteminden hastaların demografik verileri, yapılan operasyon, postoperatif yatış süreleri, gelişen komplikasyonlar değerlendirildi. Laparoskopik apendektomi yapılanlar grup 1 ve açık apendektomi yapılanlar grup 2 olarak ayrıldı. Laparoskopik başlanılan ancak açığa geçilen hastalar grup 2’ye dahil edildi. İstatistiksel analizlerde, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0 version kullanıldı. Veriler ortalama, standart sapma, frekans ve oran olarak tanımlandı. İki grubun karşılaştırmasında ki-kare ve Fisher exact testleri kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Bulgular
Çalışmaya 608 hasta dahil edildi. Konversiyon apendektomi yapılan 7 hasta grup 2’ye dahil edildi. Grup 1’de 160 hasta ve Grup 2’de 448 hasta mevcuttu. Grup 1’de 92 (%57.5) erkek ve 68 (%42.5) kadın hasta mevcutken Grup 2’de 279 (%62.2) erkek ve 169 (%37.8) kadın hasta mevcuttu. Cinsiyet dağılımı açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.29). Yaş ortalaması, grup 1’de 27.8±11,1 yıl ve grup 2’de 32,7±12,3 idi. İstatistiksel olarak, laparoskopik apendektominin daha genç grupta yapıldığı saptandı (p< 0,0001, t=15,00). Ortanca yatış süresi, laparoskopik apendektomi grubunda 2 gün (aralık 1-4 gün) ve açık apendektomi grubunda 2 gün (2 gün; 1-8 gün) farklı bulunmadı (p=0,607). Grup 1’de 1 hastada yara yeri enfeksiyonu ve 1 hastada intraabdominal apse ve Grup 2’de 6’sında yara yeri enfeksiyonu ve 2’sinde intraabdominal apse gelişti. Postoperatif komplikasyon açısından anlamlı farklılık saptanmadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik apendektomi, açık apendektomi gibi güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, laparoskopik, açık apendektomi

Tolga Canbak, Hüseyin Kerem Tolan, Aylin Acar. Comparison of laparoscopic and open appendectomy in the treatment of acute appendicitis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 189-191

Corresponding Author: Hüseyin Kerem Tolan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale