E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Postoperative first-month biochemical parameters in laparoscopic sleeve gastrectomy patients [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 161-164 | DOI: 10.14744/less.2020.68442

Postoperative first-month biochemical parameters in laparoscopic sleeve gastrectomy patients

Zuhal Karaca Karagöz1, Burhan Hakan Kanat2, Nurullah Aksoy3, Nizamettin Kutluer1, Mehmet Buğra Bozan4, Sinan Irtegün1, Selim Sözen5, Ali Aksu1
1Department of Internal Medicine and Endocrinology, Health Sciences University, Elazığ Fethi Sekin State Hospital, Elazığ, Turkey
2Department of General Surgery, Health Sciences University, Health Sciences University, Elazığ Fethi Sekin State Hospital, Elazığ, Turkey
3Department of General Surgery, Şanlıurfa Siverek State Hospital, Şanlıurfa, Turkey
4Department of General Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
5Private General Surgery Clinic, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Sleeve gastrectomy (SG), which was first described as a part of the duodenal switch procedure, has become the most commonly used type of metabolic surgery in Turkey and the world. This study is an evaluation of the effects of SG surgery on the levels of glucose metabolism, liver enzymes, and thyroid hormones in the first postoperative month, according to age and gender.
METHODS: A total of 124 consecutive patients who underwent SG at a single center between January 2018 and September 2019 were retrospectively evaluated for enrollment. The biochemical parameters of the patients measured at the first postoperative month were evaluated and any differences between female and male patients were analyzed.
RESULTS: Twenty-five patients were excluded from the study due to insufficient data and the study was performed using the records of 99 patients. Of the group, 70 (70.7%) were female and 29 (29.3%) were male, with a mean age of 35.42±11.47 years (range: 18–68 years). Preoperative alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and gamma-glutamyl transferase (GGT) values were found to be significantly higher in male patients (p<0.05). No significant difference was observed between the male and female patients in terms of free-T4 and thyroid-stimulating hormone values, (p>0.05) whereas there was a significant difference between the genders in terms of free-T3 (fT3) thyroid hormone (p<0.05). There was no significant difference between the female and male patients in terms of glucose, glycated hemoglobin (HbA1c), or age.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SG was found not only to have mechanical effects but also to cause many metabolic changes. There are currently too few studies in the literature examining how these metabolic changes alter the biochemical parameters. According to the results of a small number of studies, SG significantly reduces body mass index, and the levels of AST, triglycerides, and HbA1c. The results of this study indicated that AST, ALT, GGT, and fT3 levels were higher in men after SG than in women.

Keywords: Biochemical parameters, laparoscopic sleeve gastrectomy, liver functions; morbid obesity; thyroid functions

Laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan hastalarda postoperatif birinci ay biyokimyasal parametreler

Zuhal Karaca Karagöz1, Burhan Hakan Kanat2, Nurullah Aksoy3, Nizamettin Kutluer1, Mehmet Buğra Bozan4, Sinan Irtegün1, Selim Sözen5, Ali Aksu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, Elazığ, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
5Özel Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İlk önce duodenal switch'in bir parçası olarak tanımlanan Sleeve gastrektomi (SG), hem Türkiye'de hem de dünyada en sık kullanılan metabolik cerrahi tipi haline gelmiştir. Bu çalışmada, Sleeve Gastrektominin, glukoz metabolizması, karaciğer enzimleri ve tiroid hormon düzeylerine etkisi ameliyat sonrası ilk ay yaş ve cinsiyete göre ayrı ayrı analiz edildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında kliniğimizde art arda opere edilen toplam 124 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Postoperatif birinci aydaki hastaların biyokimyasal parametreleri incelendi ve kadın ve erkek hastalar arasında bir fark olup olmadığı araştırıldı.
BULGULAR: Yirmi beş hastanın verilerinde eksiklikler olması dolayısıyla çalışma dışına alındı ve böylece 99 hasta değerlendirildi. Çalışmaya katılan hastaların 70’i kadın hasta (%70,7) ve 29’u erkek hastaydı (%29,3). Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 35,42 ± 11,47 (18 – 68) yaştı. Çalışmaya dahil olan hastaların cerrahi öncesi karaciğer fonksiyon testlerinden AST, ALT ve GGT değerlerinin erkeklerde anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Tiroid hormonlarından serbest T3 açısından cinsiyetler arasında farklılık izlenmişken (p<0,05), serbest T4 ve TSH değerleri açısından anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). Glukoz, HbA1c, glukoz ve yaş değerleri açısından cinsiyetler arasında farklılık görülmedi
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sleeve gastrektominin sadece mekanik etkilere sahip olmadığı aynı zamanda birçok metabolik değişikliğe neden olduğu anlaşılmıştır. Bu metabolik değişikliklerin biyokimyasal parametreler üzerine nasıl değişiklik oluşturduğuna dair literatürde yeterli çalışma bulunmamakladır.Az sayıdaki çalışmaların sonucuna göre; sleeve gastrektomi beden-kitle indeksi, ast, alt, trigliserit, hga1c düzeylerini anlamlı ölçüde düşürmektedir. Bizim çalışmamızda da SG sonrasında erkeklerde AST, ALT, GGT ve sT3 düzeylerinin kadınlara göre daha yüksek olduğunu bulduk.

Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal parametreler, laparoskopik sleeve gastrektomi, karaciğer fonksiyonları, morbid obezite, tiroid fonksiyonları,

Zuhal Karaca Karagöz, Burhan Hakan Kanat, Nurullah Aksoy, Nizamettin Kutluer, Mehmet Buğra Bozan, Sinan Irtegün, Selim Sözen, Ali Aksu. Postoperative first-month biochemical parameters in laparoscopic sleeve gastrectomy patients. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(4): 161-164

Corresponding Author: Zuhal Karaca Karagöz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale