E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science (LESS) - Laparosc Endosc Surg Sci : 15 (1)
Volume: 15  Issue: 1 - 2008
CASE REPORT
1.Hand Assisted Laparoscopic Splenectomy Evaluation of the 27 Patients
Umut Barbaros, Aziz Sümer, Nihat Aksakal, Mustafa Tükenmez, Uğur Deveci, Mustafa Sami Bostan, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan, Demir Budak, Tuğrul Demirel
Pages 8 - 13
Laparoskopik splenektomi elektif splenektomide tercih edilen yöntemdir. Konvansiyonel laparoskopik splenektomi splenomegali ve dalağın travmatik rüptürlerinde güvenli mobilizasyon ve hiler kontrol için engel teşkil edebilir. Bu koşullarda el yardımlı laparoskopik splenektomi güvenli manüpliasyon ve splenik diseksiyon ile birlikte minimal invaziv cerrahinin benzer avantajlarını sunabilir.
Laparoscopic splenectomy is the prodecure of choice for elective splenectomy. Splenomegaly and traumatic rupture of spleen may handicap safe mobilization and hilar control using conventional laparoscopic techniques. Under these circumstances hand-assisted LS
may offer the same benefits of minimally invasive surgery while allowing safe manipulation and splenic dissection.

REVIEW
2.Laparoscopic Gastric Band Applications: Initial Experiences and Complications
Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Aziz Sümer
Pages 14 - 18
Obezite prevalansı egzersiz yokluğu, batı tarzı diyet, hayat stilinin değişmesi, çevresel etkenler ve stres gibi nedenlerden dolayı Asya ve ülkemizde giderek artan kronik bir hastalıktır. Literatürde vertikal band gastroplasti, laparoskopik ayarlanabilir gastrik band, gastrik
sleeve rezeksiyon, biliyopankreatik diversiyon ve Roux-en-Y bypass gibi bir çok işlem tanımlamıştır. Laparoskopik ayarlanabilir gastrik band obezitenin tedavisinde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu çalışmanın amacı laparoskopik ayarlanabilir gastrik band uygulamaları ile ilgili ilk deneyimlerimizi literatür eşliğinde değerlendirmek ve sunmaktır.
Obesity is a chronic disease of which the prevalence is steadily increasing in Asia and in our country due to factors such as a lack of exercise, adoption of western diet, changing lifestyles, environments, or stresses. In the literature, many procedures are described such
as vertical banded gastroplasty, laparoscopic adjustable gastric band, gastric sleeve resection, biliopancreatic diversion, and Roux-en-Y gastric bypass. Laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) is one of the most used surgical procedures for the treatment of morbid
obesity. The purpose of this study is to evaluate and to represent our initial experience with Laparoscopic Gastric Band Applications in the light of the literature.

RESEARCH ARTICLE
3.Endoscopic Self-expanding esophageal metallic stent placements in inoperable esophageal cancer patients
Oğuz Koç, Yavuz Selim Sarı, Hasan Bektaş, Kerim Özakay, Özhan Özcan, Vahit Tunalı
Pages 19 - 24
GİRİŞ ve AMAÇ: Endoskopi ünitemizde 2006–2008 yılları arasında inoperabl özefagus kanserli hastalarda metalik stent uygulayarak palyasyon etkilerini ve stent problemlerini retrospektif olarak literatür bilgisi ışığında değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2006-2008 tarihleri arasında, 21 erkek, 6 kadın toplam 27 inoperabl özefagus kanserli hastada sedasyon anestezisi ile floroskopi altında endoskopik olarak covered self-expandable metallic stent(SEMS) (Ultraflex) uygulandı. Kardio-özefajial bileşkede yerleşen kanserler çalışma dışı bırakıldı. Uygulama yalnızca endoskopide en az 10 yıl deneyimli 5 cerrah tarafından uygulandı. 27 hastada 30 adet stent kullanıldı. Morbidite, disfaji rahatlaması ve stent uygulaması ile ilgili problemler kaydedildi. Takip süresi 10gün–38 ay arasında değişmektedir.
BULGULAR: Hastaların hiçbirinde işlem sırasında komplikasyon gelişmedi. 27 hastanın hepsinde kansere bağlı darlık orta özefagustaydı. Disfaji skorlaması 7 hastada 4 (Katı-sıvı gıda intoleransı), 12 hastada 3 (Yalnız sıvı gıda alabilir), 8 hastada 2 (Yarı katı gıda alabilir)
idi. Stent yerleştirilmesinden sonra 25 hastada disfaji skorlaması 1’e (Katı gıdaları yiyebilme) indi, iki hastada skor 2 oldu. Bu 2 hastanın önceki skoru 4 idi. Takip süresinde 2 hastada migrasyon nedeni ile yeniden stent uygulaması yapıldı. Hiçbir hastada yeniden tümör
ile tıkanma oluşmadı. 24 hasta stent sonrası ilk 8 aylık dönemleri içinde ex oldu. 3 hasta halen hayatta ve oral gıdayı tolere etmekteler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnoperabl özefagus kanserli hastalarda endoskopik olarak yerleştirilen (SEMS)(Ultraflex), deneyimli ellerde oldukça etkili ve emin bir yöntem olarak gözükmektedir. Bizim bulgularımız da literatür bilgileri ile parallelik göstermektedir. Bu işlemi yapabilen merkezlerin artması daha morbid ve invazif olabilen di¤er palyatif beslenme yolları gereksinimlerini azaltacaktır.
INTRODUCTION: To study the role of self-expandable metallic stents in malignant esophageal strictures in terms of patency, improved dysphagia score, and possible associated complications under the literature view.
METHODS: Between 2006 - 2008, obstruction of the esophagus was diagnosed in 27 patients (21 males, 6 females, age range 33–87, mean 64,6 years). In total, 30 ultraflex metal stents were introduced endoscopically under fluoroscopic guidance and sedation anesthesia. Patients with esophagogastric junction (EGJ) malignancy were excluded. Stenting procedure was performed by 5 surgeons having at least 10-year experiency in endoscopy. Stent patency, improved dysphagia score, and possible associated complications were recorded. Follow-up period was between 10- 1100 days.
RESULTS: No complications were observed during the procedure in 27 patients. Stenosis due to tumor was located in the middle esophagus in all patients. Dysphagy socores were 4, 3, 2 in 7, 12, 8 patients respectevely. After stenting, disphagy scores dropped to 2, 1 in patients 2, 25 respectevely. These 2 patients whose scores dropping to two had 4 in score before stenting procedure.Two restenting procedure were carried out in the followup period due to migration and no tumoral ingrowth or overgrowth were observed. Mortality occured in their first 8-month period in 24 patients. We have still three patients alive and their oral intake is satisfactory.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endoscopically introduced stents in patients with unresectable esophagus cancer is a safe and quick procedure if especially performed by experts. Our results are in concordance with the literature knowledge. The greater numbers of centers which is capapble of stenting, the more satisfactory palliation will be carried out.

CASE REPORT
4.Laparoscopic Excision Of An Adrenal Schwannoma.Case Report
Umut Barbaros, Aziz Sümer, Mustafa Tükenmez, Gülay Karaman, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan, Demir Budak
Pages 25 - 28
Schwannom normal periferik sinir kılıfından veya Schwann hücrelerinden kaynaklanır. Nadir bir antitedir. Burada minimal invaziv teknik kullanarak cerrahi tedavi uyguladığımız bir adrenal schwannom olgusu ile ilgili deneyimimizi sunuyoruz.
Schwannoma is a benign nerve sheath tumor originating from the normal peripheral nerve. It is rare entity. Herein, we report our experience with the surgical treatment of an adrenal schwannoma case by minimally invasive technique.

REVIEW
5.Diagnosis and Treatment in Lower Gastrointestinal Bleeding Via Endoscopy
Adem Akçakaya, Orhan Veli Özkan
Pages 29 - 38
Alt gastrointestinal kanama, gastrointestinal sistemde Treitz ligamentinin distalinde herhangi bir odaktan kaynaklanan akut ve kronik kanama olarak ifade edilebilir. Alt gastrointestinal kanama çok sık görülür ve ciddi klinik problemlerin habercisi olabilir. Kolon ve rektumdan kaynaklanan kanamaların çoğu spesifik bir tedavi yapılmasa da kendiliğinden durur. Divertiküller, vasküler hastalıklar, maligniteler, kolitler (inflamatuar barsak hastalıkları, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, infeksiyöz kolitler), iskemiler, anorektal hastalıklar, polipektomiden kaynaklanan kanamalar, HIV’le ilgili problemler en sık alt gastrointestinal kanama nedenleridir. Tekrar kanama özellikle divertiküler kanamalarda yüksektir. Kolon kaynaklı kanamaların yönetiminde resüsitasyon ve hemodinamik stabilizasyondan sonra ilk yapılması gereken işlem kolonoskopidir. Günümüzdeki modern endoskopik tekniklerle kanama odağı saptanarak tanı konurken aynı zamanda tedaviye yönelik olarak enjeksiyonla, termokoagülasyonla veya mekanik araçlarla hemostaz yapma olanağı vardır. Bu yazıda günümüzde, ülkemizde ve dünyada alt gastrointestinal kanamalara yönelik endoskopik olarak yapılan tanı ve tedavi yöntemleri gözden geçirilirken gelecekte bu alanda önümüze açılan yeni kapılarla bizleri bekleyen yenilikler ele alınacaktır.
Lower gastrointestinal bleeding is described as acute and chronic bleeding from any foci distal to Treitz ligament in gastrointestinal system. Lower gastrointestinal bleeding is common and could be a symptom of a serious clinical problem. Bleeding from colon and rectum generally stops spontaneously without specific treatment. Diverticuli, vascular diseases, malignancies, colites (inflammatory bowel diseases, infectious colitis, non steroid anti inflammatory drug induced colitis) ischemia, anorectal disorders, postpolypectomy
bleeding and HIV related problems are the most frequent lower gastrointestinal bleeding causes. The risk of rebleeding is high in diverticulosis. Colonoscopy is the first procedure in management of colonic bleeding after resusitation and hemodynamic stabilization.
Today, bleeding focus is detected with modern endoscopic methods. Meanwhile, treatments with injection, thermocoagulation and hemostasis with mechanic equipment could be performed. In the present study, we will both overview the endoscopic methods of diagnosis and treatment in lower gastrointestinal bleeding currently performed in our country and the world. Besides future applications in endoscopy will be mentioned.

CASE REPORT
6.Laparoscopic Removal of Periadrenal Liposarcoma Mimicking a Primary Adrenal Myelolipoma Case Report
Aziz Sümer, Umut Barbaros, Osman Gözkün, Yeşim Erbil, Rıdvan Seven, Alp Bozbora, Ahmet Dinççağ, Selçuk Özarmağan, Selçuk Mercan, Demir Budak, Tuğrul Demirel
Pages 39 - 42
Liposarkomlar yetişkinlerde en sık görülen sarkomlar arasında yer alır. Cerrahi bu hastalıktaki en ideal tedavi seçeneğidir. Biz burada primer adrenal miyelolipomu taklit eden periadrenal liposarkomu olan ve laparoskopik olarak tedavi edilen bir olguyu sunuyoruz.
Liposarcomas are among the most frequent types of adult sarcomas. Surgery is the best treatment option. We present a case of laparoscopic removal of periadrenal liposarcoma mimicking a primary adrenal myelolipoma.

LookUs & Online Makale