E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science (LESS) - Laparosc Endosc Surg Sci : 17 (3)
Volume: 17  Issue: 3 - 2010
REVIEW
1.The Effect of Progressive Relaxation Exercises on Pain Perception and Vital Signs in Patients Who Underwent Endoscopy
Nadiye Özer, Havva Ergen
Pages 127 - 138
Araştırmanın amacı, endoskopi uygulanan hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin (PGE), işlemin ve ağrının algılanması ile yaşam bulgularına etkisini incelemekti. Kontrol gruplu yarı deneme modelinde yürütülen araştırma 12 Kasım 2009 – 15 Aralık 2010 tarihleri arasında yapıldı ve İspir Devlet Hastanesi Endoskopi Ünitesi’nde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini evrenden olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilen; Üst Gastrointestinal Sistem (GIS) endoskopisi uygulanan; iletişime açık, 18-75
yaş arası ve endoskopi deneyimi olmayan 70 hasta oluşturdu (35 deney, 35 kontrol). Deney grubu hastalarına endoskopi işleminden bir gün önce PGE konulu broşür verildi. Endoskopi günü, bekleme odasında işlem hakkında bilgi verildi ve PGE öğretilerek uygulatıldı. Veriler, Hasta Tanıtım Formu, Üst GIS Endoskopisi Öncesi Hastanın İşlemi Algılama Formu, Üst GIS Endoskopisi Sonrası Hastanın İşlemi Algılama Formu, Sözel Kategori Ağrı Ölçeği ve Yaşam Bulguları İzlem Formuyla toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, ki kare ve bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. Grup içinde işlem öncesi ve sonrası ağrı puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deney grubu ağrı puan ortalamaları arasında fark yoktu. Diğer yandan grup içinde kontrol grubunun işlem sonrası ağrı puan ortalaması istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşturacak düzeyde yüksekti. İşlem sonrası grup içinde yaşam bulguları puan ortalamaları karşılaştırıldığında kontrol grubunun nabız, sistolik basınç, solunum sayısı ve vücut sıcaklığı puan ortalamalarının işlem sonrasş daha yüksek olduğu saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Sonuç olarak; PGE’nin işlemi algılamada olumlu etkiye sahip olmadığı öte yandan ağrıyı kontrol altına almada ve yaşam bulgularındaki değişkenliği azaltmada etkili olduğu söylenebilir.
The aim of the research was to investigate the effect of progressive relaxation exercises (PRE) on pain perception and vital signs in patients who underwent endoscopy. The sample of the research, which was conducted as a quasi-experimental model with a control group was conducted at Ispir State Hospital Endoscopy Unit between 12 November 2009 and 15 December 2010. Random probability sampling method in the selected sample of the research universe; included 70 patients who underwent Upper Gastrointestinal System (GIS) endoscopy; communicative patients who were between 18-75 years old and who had not previously undergone endoscopy. The patients in the experimental group were given an informative brochure on PRE the day before the endoscopy procedure. Later, on the day of the procedure, the patients were informed about endoscopy in the waiting room and PRE was taught and applied. Patient Description Form, Patient Form about Pre-Procedure Perception of Upper GIS Endoscopy, Patient Form about Post-Procedure Perception of Upper GIS Endoscopy, Verbal Category Pain Scale, and Vital Signs Follow-up Form were used in data collection. In the evaluation of data, percentage, chi square test and t-test was used. When the score means of pre-procedure and post-procedure pain was no difference between the mean pain score of the experimental group. On the other hand, post-procedure intra-group pain score mean in the control group was high enough to create a statistically significant difference. When the post-procedure intra-group score
means of vital signs were compared, it was determined that post-procedure score means of pulse, systolic pressure, respiration rate and body temperature in the control group were higher, and the difference was statistically significant. Consequently, it was determined that PRE had a positive effect On the other hand can be said to be effective to control the pain and reducing the variability of vital signs.

RESEARCH ARTICLE
2.Evaluation of Patient Thoughts About the Process Before Colonoscopy
Çiğdem Emuce, Ali Yavuz, Aliye Kaçar
Pages 139 - 149
GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm kolonun incelenmesini sağlayan kolonoskopi maliyeti, riski ve uygulanışındaki konforsuzluğuna karşın, 50 yaşında taramanın başlangıcında kullanılan güvenli bir yöntemdir. Çalışma hastaların kolonoskopiye ilişkin işlem öncesi düşüncelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini (İstanbul ili Üsküdar ilçesinde yer alan ) bir üniversite hastanesinin kolonoskopi ünitesi ile bir özel kolonoskopi merkezine 01 Temmuz 2009-31Ağustos 2009 tarihleri arasında başvuran tüm hastalar oluşturdu. Örnekleme araştırmaya katılmayı kabul eden 94 kişi alındı. Veriler; literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu aracılığıyla elde edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmada yer alan bulguların % 64’ ünün ilk defa kolonoskopi işlemi geçireceği ve çoğunluğunun % 48’nin hekim tarafından bilgilendirildiği; %43’nün işlemden önceki gece uyuyamadığı; %68’nin girişim sırasında yakın arkadaşları veya aile üyelerinden bir kişinin yanında olmasını istediklerini belirttikleri saptandı. Hastaların %54.3’ ü hemşirelerden güler yüz beklediklerini belirtmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada yer alan hastaların azınlığının %33 işleme yönelik korku ve endişe yaşarken %67’ sinin işlem sırasında aile üyelerinden veya yakın arkadaşlarından birisinin yanlarında olmasını istedikleri belirlenmiştir.
INTRODUCTION: Despite of examination risk, cost and discomfort, colonoscopy is a safe method to investigate the total colon for screening at age of 50. This descriptive study aimed to determine the thoughts of patients before colonoscopy procedure.
METHODS: The study consisted all patients admitted to colonoscopy unit of a universty Hospital and a private colonoscopy center in Anatolian part of Istanbul, from 1 Jully 2009 to 31 Agust 2009. 94 pat›ent accepting to participate the study were evaluated. the data was collected through a questionnaire planned by the researcher according to the literature. Descriptive statistical methods were used to analyze the data.
RESULTS: 64% of the patients in the study group experied their first colonoscopy. 48% of them were informed by their physician; 33% of the patients didn’t sleep well the night before the procedure, 68% of the patients desire to be with a close friends or family members during the procedure. 54.3% of patients waiting a smiling face by nurses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, 94 patient were evaluated and colonoscopy is a painful and uncomfortable process. 33% of patient experience fear and anxiety and patient thoughts about colonoscopy is very important.

REVIEW
3.Endoscopy Nurse’s Responsibilities Within The Team
Nuray Akyüz
Pages 150 - 156
Sağlık kurumlarında, ortak hedefleri bireye en kapsamlı ve kaliteli sağlık bakımının verilmesi olan birlik olarak tanımlanan sağlık ekibi içinde, endoskopi hemşiresi de teknik gelişmelere paralel olarak, yüksek standartta bakım ve yardım görevlerini kapsayan bir disiplin olarak gelişmiş ve yerini almıştır. Endoskopi hemşirelerinin hasta bakımı, teknik destek, alet ve ekipmanların bakımı, infeksiyon kontrol ve önleme, kayıt ve dökümantasyon, organizasyon, sağlık ve güvenlik, yasal/etik konular, araştırma, eğitim ve kalite kontrol sorumlulukları vardır. Sonuç olarak, endoskopi ünitelerinde kaliteli bir hasta bakımı/tedavisinin sağlanması öncelikli amaçtır. Bunun gerçekleşmesi iyi bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Ekip içinde de endoskopi hemşiresinin çok önemli görev ve sorumluluklarının olduğu yadsınamaz.
Health care team is defined as team whose common purpose is to give the most comprehensive and quality health care to person in health care institutions. Endoscopy nurse took its place and developed as a discipline in duties covering high standards of care and support with technical developments. The endoscopy nurse has responsibilities about patient care, technical assistance, care of endoscopic equipment, infection control and prevention, documentation and record keeping, organization, health and safety, legal/ethical aspects, research, education, quality control. As a result, primary purpose in endoscopy units is to provide quality patient care/treatment. It is possible with a good team work. Endoscopy nurse has very important duties and responsibilities within the team.

4.Safety Sedation Practice During Endoscopic Processes
Tülin Yıldız
Pages 157 - 164
Gastrointestinal endoskopi, günümüzde sindirim sistemi hastalıklarının her türlü tanı ve tedavisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bütün endoskopik işlemler hasta için stres yaratan girişimlerdir. Hastanın bu işlemler ile ilgili önceki deneyimleri ya da başka hastalardan duydukları da duygu ve davranışlarında etkili olacaktır. Bu nedenle hastanın işlem sırasındaki stresini azaltmanın, işlemin başarısını etkileyeceği bir gerçektir ve son yıllarda endoskopik girişimlerde sedasyon talebi giderek artmaktadır. Bu makalede; hasta hazırlığı, yaşlı, çocuk ve uygulama açısından sorunlu olan hastalarda sedasyon uygulaması, ameliyathane dışı anestezide standart altyapı ve ekipmanlar, girişim öncesi hasta değerlendirmesinin önemi, girişim sırasında hastanın izlenmesi ve derlenme ve taburcu etme kriterleri üzerinde durularak endoskopik işlemlerde güvenli sedasyon uygulamasının önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Gastrointestinal endoscopy has recently been used commmonly in every type of diagnostic and treatment procedures of digestive system diseases. All endoscopic processes are stressful attempts for the patient. As well as discomfort caused by the process itself, the expectancy of the forthcoming result would also negatively affect the patient in case the process is done for diagnostic purposes, Patient’s previous experiences on the same processes or the news heard of other patients on the issue will also imfluence his/her feelings and behaviours. Therefore, it is a fact that reducing the patient’s stress during the process will certainly affect the success of that process. For this reason, most recently, demand for sedation during endoscopic procedures has gradually increased. This article aims is to draw attention to the significance of safety sedation practice in endoscopic processes by emphasizing the preparation of patient, sedation practice for elderly, child patient and difficult patients, standard infrastructure and equipments for anaesthesia outside the operating room, the importance of patient’s evaluation prior to the attempt, patient’s monitoring during the attempt, recovery and discharge criteria.

5.Sterilization and Disinfection Problems in Endoscopy Units and Infection Control
Canan Karadeniz
Pages 165 - 173
Bu derleme makalede endoskopik girişimlerde karşılaşılan infeksiyonlar vurgulanmış ve endoskopların özelliklerine göre uygulanması gereken işlemler belirtilmiştir. Ayrıca dekontaminasyon işlemleri tanıtılarak, dezenfektan seçimine, kullanımına, işlemler sırasında yaşanan sorunlara değinilmiş ve dekontaminasyon uygulama standartları belirtilmiştir.
In the attempts of this review, infections encountered in the endoscopic procedures was emphasized, and application should be applied according to the endoscopes characteristics indicated. Also introduced decontamination procedures, disinfectant selection, decontamination application standards are discussed and the problems experienced during procedures.

LookUs & Online Makale