E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science (LESS) - Laparosc Endosc Surg Sci : 25 (4)
Volume: 25  Issue: 4 - 2018
RESEARCH ARTICLE
1.Effectiveness of transversus abdominis plane block for laparoscopic appendectomy in non-perforated acute appendicitis
Mehmet Aziret, Onur Palabıyık, Kerem Karaman, Ali Muhtaroğlu, Enes Baş, Volkan Öter, Metin Ercan, Fehmi Çelebi, Erdal Bostancı
doi: 10.14744/less.2018.27928  Pages 133 - 139
GİRİŞ ve AMAÇ: Abdominal operasyonların en önemli amaçlarından biri ameliyat sonrası ağrıyı azaltarak hastanın konforunu arttırmaktır. Bu çalışmada amacımız, perfore olmayan akut apandisit nedeniyle laparoskopik appendektomi (LA) yapılan hastalarda transversus abdominis plan bloğun (TAP-blok) analjezik etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, LA yapılan yetmiş hasta iki gruba ayrıldı; sadece LA grubu (kontrol grup: n= 39) ve LA ile birlikte TAP-blok yapılan grup (tedavi grubu, n= 31). Çalışma retrospektif planlandı ancak hasta verileri prospektif olarak tutuldu. Gruplar yaş, cinsiyet, perioperatif ameliyat süresi, postoperatif ağrı skoru (visual analogue scale = VAS), hastanede kalış süresi, postoperative komplikasyonlar ve normal aktiviteye ve işe dönüş süreleri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda, ortalama VAS skoru LA + TAP-blok yapılan grupta 0., 2., 6., 16., ve 24. saatlerde sırasıyla; 3.1±2.1, 3.3±2.1, 3.9±2.3, 4.2±2.6, 4.3±3 ve yalnızca LA yapılan grupta aynı saatlerde 4±1.5, 4.7±2.2, 6±2, 6.2±2 ve 5.9±2 birim olarak bulundu. Postoperatif ağrı değerlendirmesinde TAP-blok yapılan grupta hastaların ağrıları azdı ve bu istatiksel olarak anlamlıydı (2. Saat (P = 0.01), 6. saat (P < 0.01), 16. saat (P < 0.001) ve 24. saat (P = 0.01)). Çalışmada TAP-blok yapılan grupta normal aktiviteye dönüş ve işe başlama süresi daha kısaydı (P > 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik appendektomi yapılan hastalarda, USG eşliğinde yapılan TAP-blok postoperative ağrıyı ilk 24 saatte azaltabilmektedir.
INTRODUCTION: One of the most important goals in abdominal surgery is to reduce as much as possible the postoperative pain and increasing patients comfort. We aimed to assess the analgesic efficacy of the transversus abdominis plane block (TAP) in patients with non-perforated acute appendicitis undergoing laparoscopic appendectomy (LA).
METHODS: Seventy patients who underwent LA were divided retrospectively into two groups; the LA group (control group: n=39) and the LA group with TAP-block (treatment group; n=31). The present study was planned retrospectively but the data was collected prospectively. Groups were compared regarding age, gender, perioperative symptoms and signs, such as physical operation time, postoperative pain score (visual analogue scale = VAS), hospitalization period stay time, postoperative complications, and return to normal daily activity.
RESULTS: The mean VAS score in LA+TAP-block group was 3.1±2.1; 3.3±2.1; 3.9±2.3; 4.2±2.6 and 4.3±3 on the 0th; 2th; 6th; 16th and 24th hours and 4±1.5; 4.7±2.2; 6±2; 6.2±2 and 5.9±2 on the 0th; 2th; 6th; 16th and 24th hours in only LA group, respectively. Postoperative abdominal pain was significantly less in LA+TAP-block group than the LA group at 2th (p=0.01), 6th (p<0.01), 16th (p<0.001) and 24th (p=0.01) hours. Although, statistically not significant, TAP-block was associated with more quickly to return to normal daily activities.
DISCUSSION AND CONCLUSION: USG-guided TAP block can improve significantly postoperative abdominal pain during the first 24 hours in laparoscopic appendectomy performed patients.

2.Learning curve for unilateral endoscopic totally extraperitoneal inguinal hernioplasty in a teaching hospital
Birol Ağca, Yalın Işcan
doi: 10.14744/less.2018.86158  Pages 140 - 145
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda son yıllarda giderek artan laparo-endoskopik yöntemlerden total ekstraperitoneal(TEP) onarım yönteminin kliniğimizdeki gelişim süreci ve TEP öğrenme eğrisi deneyimlerimiz bildirildi.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2013 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında laparoskopik TEP onarımı yapılan primer tek taraflı hastalar çalışmaya alındı.Hastalar toplam yedi gruba ayrıldı. Öğrenme eğrisi parametreleri ( ameliyat süresi, açığa geçme oranı, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar) kaydedildi, istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: 380 hastanın 349’u erkek ve 31’i kadın olup yaş ortalaması 52±14.2 yıl dır. ASA skoru I ile III arasında ortalaması 1.7±0.6 dır. Operasyon süresi ortalama 46±25.9 dakikadır.Gruplar arasında operasyon süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. 60 ameliyattan sonra süre <1 saat olup plato değere ulaştı.Son iki grup arasında operasyon süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.Toplam 7 hastada açık ameliyata dönüldü.Hastaların yatış süreleri açısından gruplarda fark yoktur.Ortalama takip süresi 18 (3-63) ay dır.Bu sürede 3 hastada seroma ve hematom, 4 hastada nüks saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi yaşamında belli sayıda kasık fıtığı ameliyatı yapan bir cerrahın TEP onarımını uygun teknik koşullar sağlandığında 60 ameliyattan sonra öğrenme eğrisini tamamlayabileceği ve sonraki ameliyatları optimal bir sürede düşük komplikasyon ve nüks oranları ile yapabileceği sonucuna varıldı.
INTRODUCTION: The present study is a description of the learning curve experienced and the process implemented to incorporate the increasingly common laparoendoscopic technique of totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair at our clinic.
METHODS: Patients with a primary unilateral inguinal hernia who underwent laparoscopic TEP repair between May 2013 and May 2018 were included in the study. The patients were separated into 7 groups. The learning curve parameters (duration of operation, rate of conversion to open surgery, intraoperative and postoperative complications) were recorded and statistically compared.
RESULTS: Of the 380 patients, 349 were male and 31 were female, and the mean age was 52±14.2 years. The mean duration of the operation was 46±25.9 minutes. There was a statistically significant difference between the groups in terms of surgical time. The duration of the operation plateaued at <1 hour after 60 surgeries. There was no statistically significant difference between the last 2 groups in terms of the duration of the operation. A total of 7 patients were converted to open surgery. There was no difference between groups in terms of the duration of hospitalization. The average follow-up period was 18 months (range: 3–63 months). Seroma and hematoma occurred in 3 patients and hernia recurrence was observed in 4 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that a surgeon who has already performed a certain number of inguinal hernia operations can complete the learning curve for TEP repair after 60 operations when the appropriate technical conditions are provided, and that subsequent surgeries can be performed in an optimal time with low complication and recurrence rates.

3.Laparoscopic total extraperitneal hernia repair outcomes in recurrent inguinal hernia
Girayhan Çelik, Ayfer Şen, Melih Can Gül, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
doi: 10.14744/less.2018.95867  Pages 146 - 148
GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Günlük cerrahi pratikte en çok yapılan ameliyatlardan biri inguinal herni onarımıdır. Bu çalışmanın amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde yapılan nüks inguinal herni tedavisinde laparoskopik Total Ekstraperitoneal Herniorafi (TEP) yönteminin klinik sonuçlarını ve nüks oranlarını göstermektir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Genel cerrahi Kliniğinde Ocak 2012-Mayıs 2018 tarihleri arasında kasık fıtığı tanısıyla laparoskopik TEP herniotafi yapılan olgular retraspektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: Laparoksopik TEP herniorafi yapılan toplam 23 hasta çalışmaya alındı. Yaş ortalaması 58,65 idi. 12 olguda sol, 9 olguda sağ, 2 olguda da bilateral olmak üzere toplam 23 nüks inguinal herni olgusunda onarım yapıldı. Operasyon süresi 35 dakika, ortalama hastanede yatış süresi 1 gün olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nüks inguinal herni onarımlarında yapılacak olan operasyon planlanırken önceki operasyon anterior yaklaşımla yapılmış ise posterior yaklaşım, posterior yaklaşımla yapılmış ise anterior yaklaşım tercih edilmelidir.
INTRODUCTION: Inguinal hernia repair is one of the common procedures in surgical daily routine. The aim of this study was to present clinical outcomes and reccurency rates of laparoscopic total extraperitoneal hernia repair in recurrent inguinal hernia performed in our clinic.
METHODS: The data of patients who underwent laparoscopic total extraperitoneal herniorraphy between January 2012 and May 2018 were evaluated retrospectively.
RESULTS: 23 patients who underwent laparoscopic total extraperitoneal herniorraphy were included in this study. Mean age of the patients was 58.65. 12 patients were performed from left, 9 patients from right, 2 patients were performed bilaterally. Mean duration of the operation was 35 minutes, mean duration of hospitalization was 1 day.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While planning surgical technique for recurrent inguinal hernia; if previous surgery was performed with anterior approach, posterior approach should be chosen, and vice versa.

CASE SERIES
4.Hybrid repair for secondary lumbar hernias: Three cases with different etiologies
Hakan Kulaçoğlu, Mehmet Özer
doi: 10.14744/less.2018.22932  Pages 149 - 156
Lumbar herni nadir bir fıtık tipi olup edinilmiş lumbar hernilerin çoğu spontan fıtıklardır. En sık sekonder lumbar herni nedenleri cerrahi girişimler ve travmalar iken enfeksiyonlar da etiyolojide yer alabilir. Lumbar herniler kesi fıtığı prensipleri ile tedavi edilirler. Bu yazıda peş peşe başvuruda bulunan 3 lumbar herni olgusu sunulmuştur. Her vakada farlı etiyoloji rol oynamıştır. Onarımlar karma yaklaşımla yapılmış (laparoskopik ve açık) ve perioperatif komplikasyon gelişmemiştir.
Lumbar hernia is a rare type of abdominal wall hernias. Among acquired lumbar hernias, secondary cases are less common than spontaneous ones. Although infections can cause lumbar hernias, most of the secondary hernias develop following surgical procedures or different types of traumas. These types of hernia are treated in comply with the principles of incisional hernia treatment. Herein a case series of three consecutive patient with secondary lumbar hernias are presented. The etiology differs in each case. The hernias were repaired with hybrid technique (laparoscopic plus open) with no perioperative events.

CASE REPORT
5.Pancreatitis due to the total displacement of intragastric balloon to duodenu
Birol Ağca, Nuriye Esen Bulut, Yalın Işcan, Kemal Memişoğlu
doi: 10.14744/less.2018.30085  Pages 157 - 160
Obezite tedavisinde intragastrik balon (IGB) uygulaması etkili kilo verme potansiyeline ek olarak kolay uygulabilen cerrahi dışı bir yöntemdir. Bununla birlikte son yıllarda giderek artan uygulama sıklığı ile beraber hayati tehtit eden komplikasyonlar literatürde bildirilmiştir.Ciddi komplikasyonlardan gastrik perforasyon ve bağırsak tıkanıklığına ek olarak yakın zamanda kabul görmüş olan pankretatitlerde literatürde yerini almaya başlamıştır. Şu ana kadar IGB uygulamasına bağlı gelişen on üç pankretatit olgusu bildirilmiştir. Bu çalışmada 5 ay önce intragastrik balon uyguladığımız morbit obez hasta, akut gelişen karın ağrısı ve kusma şikayetleri ile değerlendirildi. Biyokimyasal ve görüntüleme yöntemlerinde balonun duodenuma tamamen migre olması ve buna bağlı bası etkisiyle gelişen akut pankreatit olgusu sunuldu.
Intragastric balloon (IGB) application in obesity treatment is an easily applied non-surgical method which has an effective weight loss potential. However, with increasing use in recent years, life-threatening complications have been reported in the literature. In addition to gastric perforation and intestinal obstruction due to serious complications, it has recently started to take its place in the literature. Thirteen cases of pancreatatitis due to IGB administration have been reported so far.In this study, a patient with morbid obese patient, acute abdominal pain and vomiting, who had intragastric balloon application five months ago, was evaluated.Biochemical and radiological work-up revealed total migration of the balloon to duodenum and acute pancreatitis due to compression effect.

LETTER TO THE EDITOR
6.A rare complication of laparoscopic low anterior resection: Colonic necrosis and prolapsus of it
Sadettin Er, Hüseyin Berkem, Umut Fırat Turan, Sabri Özden, Bülent Cavit Yüksel
doi: 10.14744/less.2018.98700  Pages 161 - 162
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale