E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science (LESS) - Laparosc Endosc Surg Sci : 16 (2)
Volume: 16  Issue: 2 - 2009
REVIEW
1.Laparoscopic Herniorrhaphy In Children
Adnan Aslan
Pages 55 - 62
Tek taraflı indirek kasık fıtığına sahip çocuklarda karşı tarafta fıtık görülme olasılığı, karşı taraf kasık bölgesinin ameliyat edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Tanısal laparoskopi, aynı taraf fıtık kesesi aracılığı ile karşı taraf kasık bölgesinin değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Tanısal laparoskopi, kasık fıtığı olgularında karşı tarafın değerlendirilmesi için altın standart yöntemi olarak kabul edilmektedir. Çocukluk çağında kasık fıtığı onarımı, fıtık kesesinin yüksek ligasyonu ile gerçekleştirilir. Kasık bölgesinde, kasık kıvrımlarında küçük bir kesi yoluyla yapılan açık yönteme karşılık olarak, laparoskopik onarımın açık cerrahinin yerini alması halen tartışma konusudur. Ancak, gelişen laparoskopi araç ve teknikleri ile periton/kasık kanalının basit ve güvenli olarak kapatılması, laparoskopik herni onarımını giderek yaygınlaştırmaktadır.
The possibility of the contralateral hernia in children with unilateral indirect inguinal hernia revealed the necessity of contralateral inguinal evulation. Diagnostic laparoscopy through the ipsilateral hernia sac facilitates the contralateral inguinal evaluation and/or herniorrhaphy. Inguinal herniorrhaphy in childhood consists of the high ligation of the hernia sac. Although the open technique is performed through a small inguinal crease incision, its replacement by laparoscopic herniorrhaphy is still controversial. However, rapidly developing laparoscopic tools and techniques provide simple closure of the peritoneum/hernia which make laparoscopic herniorrhaphy easy, safe and preferable.

2.Alternative laparoscopic routes for adrenal gland region in children
Baran Tokar
Pages 63 - 69
Çocuklarda, klinik ve radyolojik incelemeler sonucunda adrenal bezi (AB) ve çevre organlarda retroperitoneal bir kitle tespit edilebilir. Bu bölgeye biyopsi veya kitle eksizyonu amacı ile laparoskopik eksplorasyon gerekirse, farklı giriş yöntemleri tanımlanmıştır. Sol ve sağ tarafın farklı değerlendirilmesi gerekir. Sağ tarafın laparoskopik eksplorasyonunda retroperitoneal veya transabdominal yol kullanılabilir. Sol tarafta retroperitoneal, transabdominal ve transdiafragmatik yöntemler tanımlanmıştır. Sol taraf için transabdominal yol, suprasplenik, supragastrik, infragastrik transmezokolik ve retrokolik olarak farklı alt grup yaklaşım alternatifleri ile kullanılabilir. Ameliyat öncesi lezyonun durumuna ve cerrahın deneyimine bağlı olarak AB bölgesindeki patolojiye yönelik laparoskopik yaklaşım şekli planlanır. Alternatifleri bilmek, cerrahi sırasında uygun eksplorasyon ve girişimi sağlamak için bölgeye ulaflma şeklini kolayca değiştirmeyi sağlar.
Alternative Laparoscopic Routes for Adrenal Clinical and radiological investigations may show a retroperitoneal mass in adrenal gland (AG) location in children. If laparoscopic exploration is needed for biopsy or mass excision, there are several alternative approaches. The left and right sides should be considered differently. Laparoscopic exploration of the right side could be performed with retroperitoneal or transabdominal approaches. For the left side, exposure could be done by retroperitoneal, transabdominal or transdiaphragmatic way. Transabdominal exploration of the left side could be subdivided as suprasplenic, supragastric, infragastric, transmesocolic or retrocolic. Depending on presentation of the lesion and the experience, surgeon must preoperatively determine how to make exposure of the mass located in the AG area. To know the alternatives also provides an easy conversion of the approach for exploration of the mass during the operation.

3.Laparoscopic pyloromyotomy in infantile hypertrophic pyloric stenosis
Baran Tokar
Pages 70 - 74
İnfantil hipertrofik pilor stenozunda, laparoskopik piloromiyotomiyi rutin uygulamaya sokmuş cerrahlar için, insizyon, operasyon süresi, yapılan girişimin cerrahi kalitesi, postoperatif takip, morbidite ve mortalite değerlendirmesi tatmin edici sonuçlar içermektedir. Cerrahın tercihi değerlendirilirken sadece “Küçük insizyon ile yapılan bir ameliyat için laparoskopiye gerek var mı?” sorusu ön plana çıkarılmamalı, laparoskopi tecrübesi olan kliniklerin ve cerrahların laparoskopik yaklaşımı alternatif bir yöntem olarak görülmeli ve geliştirilmesine odaklanılmalıdır. Trokar giriş yeri insizyon kalitesi, operasyon süresi, pilor sınırlarının ve vasküler yapıların detaylı değerlendirilebilmesi, işlemin kolay ve kısa sürede yapılabilmesi, postoperatif takibin açık cerrahiden farklı olmaması, ailenin işlemi daha kolay benimsemesi ve laparoskopik girişimin, cerrahi ekibin motivasyonunu arttıracak özellikte tatmin edici sonuç vermesi ve gelişime açık olması laparoskopik yaklaşımın tercih edilmesinin sebeplerindendir.
For surgeons who perform laparoscopic pyloromyotomy (LP) routinely in infantile hypertrophic pyloric stenosis, evaluation of incision, operation time, quality and efficiency of surgery, postoperative follow up, morbidity and mortality data have satisfactory results. While discussing the surgeon’s preference on open or laparoscopic surgery, a question of “Is it necessarily to perform laparoscopy for a surgery that already has a small incision?” should not be at the forefront, and LP should be accepted as an alternative approach for clinic and surgeons having experience in laparoscopy, and the main focus should be how to develop the method. LP is preferred because of trocar incision quality, operation time, observation of pyloric border and vascularity in details, performing a short and relatively simple procedure, same postoperative results of open surgery, family acceptance of the procedure, and surgeon’s satisfaction in performance.

4.Use of laparoscopy in pediatric abdominal pain and surgical treatment
Burak Tander
Pages 75 - 82
Çocukluk çağında cerrahi patoloji düşünülen karın ağrılarının tanı, ayırıcı tanı ve tedavisinde giderek daha sıklıkla laparoskopiden yararlanılmaktadır. Bu yazıda, laparoskopi indikasyonu söz konusu olan çocukluk çağı karın ağrıları ile ilgili temel bilgiler gözden geçirilecek ve laparoskopinin teknik ayrıntıları tartışılacaktır.
Laparoscopy became a popular and useful tool for the diagnosis, differential diagnosis and treatment in surgical patients with abdominal pain. In this paper, principles and technical details of laparoscopy has been reviewed in children with abdominal pain laparoscopically
managed.

RESEARCH ARTICLE
5.Laparoscopic splenectomy in children
Fatih Akbıyık, Tuğrul Tiryaki, Müjdem Nur Azılı, Emrah Şenel, Ervin Mambet, Ziya Livanelioğlu, Halil Atayurt
Pages 83 - 87
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada üç port ile yapılan laparoskopik splenektomi serisi sunulmuş ve tekniğin avantajları vurgulanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde, Ocak 2007- Ocak 2011 tarihleri arasında laparoskopik splenektomi yapılan 41 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bu incelemede, hastaların yaş, cinsiyet, tanı, preoperatif ultrasonografik dalak boyutu, operasyon süresi, operasyon ayrıntıları, operatif ve postoperatif komplikasyonlar ve hastanede yatış süreleri kayıt edildi.
BULGULAR: Hastaların tanıları herediter sferositozdan, primer hipersplenizme kadar değişiyordu. Operasyon süresi 50-150 dk arasındaydı. Üç hastada açık operasyona geçildi. İlk operasyonlar klasik olarak 4 veya 5 port ile yapıldı. Otuz üç splenektomi 3 port ile yapıldı. Hastalarda kompikasyon gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik splenektomi üç port ile yapılabilir. Bu işlem daha fazla deneyim gerektirir. Bununla birlikte daha kozmetik oluşu ve daha az invazif olması avantajları vardır.
INTRODUCTION: In this study; laparoscopic splenectomy experiences by 3 ports were evaluated and advantages of it was underlined.
METHODS: Laparoscopic splenoctomy was performed for 41 patients between January 2007 and January 2011 in our pediatric surgery clinic. The recods were evaluated retrospectively for age of patients, gender, diagnosis, splenic dimesions, details of operation, complications and duration of hospitalization.
RESULTS: The diagnosis of the patients were such different from each other changing from herediter spherocytosis to primary hypersplenism. The duration of the operations differed between 50-150 minutes. It was converted to open surgery in 3 patients. The first operations were done by 4-5 ports according to the classical knowledge. Other 33 laparoscopic splenoctomy was performed by 3 ports after this. There was no any complication.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic splenoctomy can be successfully performed by only 3 ports. This procedure requires more experience. However, it is obvious that it has many cosmetic advantages as well as the advantage of being less invasive.

LookUs & Online Makale